Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Územní směrný plán schválen

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Územní směrný plán schválen

Na téma Územního směrného plánu bylo v této kronice v r. 1972 již hovořeno. Ale protože to bylo ještě před jeho schválením okresním národním výborem v Českých Budějovicích, je třeba uvést tento bod znovu na pořad. Tento Územní směrný plán pro obce Včelná-Boršov nad Vlt. byl totiž jako konečný usnesením ONV č. 170/76 ze dne 15.1976 schválen.

Oběma národním výborům se v průvodním dopise ukládá postupovat při výstavbě Včelná - Boršov nad Vlt. v souladu se schváleným státním územním plánem.

Co je proti průvodní zprávě k plánu, o níž byla v kronice již zmínka, nového? Je to první Územní směrný plán budoucí aglomerace Včelná-Boršov, který pamatuje na individuální bytovou výstavbu a vymezení průmyslové zóny. Byl vypracován ve dvou etapách: předběžné a konečné, a byl projednán se všemi organisacemi a orgány. Zásadní rozporná stanoviska se nevyskytla.

Jsme příměstskou oblastí krajského města českých Budějovic. Obec Včelná a Boršov n/Vlt. jsou sídliště trvalého významu. Osada Poříčí je dočasného významu. Obě sídliště v budoucnu splynou. Včelná bude mít asi 2000 obyvatel /nyní má 1027/, Boršov asi 1200 obyvatel /nyní 1032 i s Poříčím/. Pro sídliště Boršov se předpokládá výstavba 62 bytových jednotek v rodinných domcích a 71 b.j. v hromadné výstavbě. V sídlišti Včelná se vystaví 252 b.j. v rodinných domcích a řadové výstavbě a 117 b.j. v soustředěné výstavbě. Aby celkový záměr v SÚP mohl býti uskutečněn, budou z důvodu řešení dopravní sítě některé rodinné domky zrušeny. Důvodem je také blízké umístění průmyslu. Výstavba ve Včelné bude provedena na ploše 20 ha, v Boršově na ploše 7 ha.

Jaká bude občanská vybavenost na Včelné. Sídliště Včelná má v aglomeraci HLAVNÍ funkci, a proto převážná část vybavení bude umístěna zde /mateřská škola, základní devítiletá škola - 9 ročníků/, nákupní středisko, víceúčelový dům, obvodní zdravotní středisko, atd. Stávající prodejny budou postupně rušeny a některé předělány na doplňkovou síť.

V prostoru mezi osadou Poříčí a obcí Včelná budou vybudovány železniční vlečky pro další umístění průmyslové výroby. Toho času jsou tam jen Mlýny a těstárny, Benzína a Zásobovací sklad - Silo.

Naše silnice I. třídy /Třída 5. Května/ bude v prostoru České Budějovice - Kamenný Újezd přeložena rovněž do prostoru mezi oběma železničními stanicemi /Včelná - Boršov n/Vlt./, kde se bude křižovat mimoúrovňovně se silnicí Včelná-Boršov-Lípí - vyřešeno jako "dvoulístek". Tato silnice /Včelná - Boršov/ bude také křižovat s několika železničními vlečkami.

Je také navržena mimoúrovňová křižovatka se železnicí na silnici vedoucí ze Včelné do Českých Budějovic, a navrženo nové napojení na předpokládanou spojku na dálnici E 14 České Budějovice - Kaplice - Linec.

Ve stanici Včelná dojde ke stavbě ještě jedné dopravní koleje pro očekávaný příliv vozů pro vlečku Benzína. Nové vlečky pro budoucí zprůmyslnění výše uvedeného prostoru, budou vedeny ze stanice Boršov n. V.

K velmi důležité změně dojde ve stanici Boršov n/Vlt. Trať Boršov - České Budějovice bude odkloněna od stávající železniční tratě, bude vybudována nová železniční trať s napojením do Českých Budějovic ze severu, t.j. od Hrdějovic na pražské trati. Stávající železniční trať Boršov - České Budějovice bude využita jako vlečka do papírny.

Včelná i Boršov bude dostávat vodu napojením na vodovodní systém města Českých Budějovic po dokončení vodovodu z Římova a sice z pomocného vodojemu o obsahu 400 m3 na Hraničkách. /Viz samostatnou kapitolu v zápise kroniky za rok 1975/.

Pro Včelnou a Boršov bude vybudována na pravém břehu řeky Vltavy společná čistící stanice. To je zásadní změna proti původnímu plánu, kde bylo uvedeno, že sídliště s počtem obyvatel do 5000 nemusí být čistící stanice zřizována. To je zřejmé zpřísnění na ochranu životního prostředí, které je za našich dnů tak časové. Pro Poříčí se navrhuje stoková síť oddílná s přečerpáním odpadních vod na soustavu stokové sítě.

Zásobování teplem: Boršov v soustředěné výstavbě lokálně - etážově, Včelná, jako hlavni sídliště, bude mít v soustředěné výstavbě vlastní kotelnu.

Zavedení plynu v obou sídlištích nepřichází v úvahu, přestože po výstavbě průmyslových závodů u nás, by zájem velkoodběratelů vzniknout mohl.