Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Kulturně výchovná činnost

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Kulturně výchovná činnost

Podle výkazu o kulturně výchovně činnosti za rok 1976, který sestavuje předseda školské a kulturní komise, je evidována tato činnost v osmi oddílech. U nás přicházejí v úvahu jen tři oblasti.

  1. politicko-výchovná činnost: O vnitřní a zahraniční politice byly pořádány tři vzdělávací akce - přítomno bylo 265 osob. Ve dvou přednáškách bylo hovořeno o zdravotnictví - přítomno 113 účastníků. Ostatní přednášky spadají do oddílu "jiné". Byly pořádány tři - přítomno 116 účastníků, celkem tedy osm s 547 účastníky. Do tohoto oddílu patří také otázka mimoškolního vzdělávání. Byl dokončen jeden cyklus lidově akademie, který v šesti přednáškách dokončilo 18 absolventů.
  2. Zájmová činnost: Do oddílu jiné kroužky a kolektivy patří kroužek názorné agitace se třemi členy, dále Sbor pro občanské záležitosti s pěti členy.
  3. OSTATNÍ kulturní a společenské akce. Byly pořádány tři taneční zábavy a lidové veselíce s osmi sty návštěvníky. Dále bylo pořádáno 14 ostatních kulturních a společenských akcí se 1787 návštěvníky, z toho 4 akce byly v přírodě, s 510 účastníky.

Kdo byl pořadatelem jednotlivých akcí výše uvedených, bude rozvedeno ve zprávách o činnosti jednotlivých členských organisací Národní fronty.