Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Knihovnice

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Knihovnice

Podle nových směrnic o odměňování knihovníků, platných od roku 1975, bylo toto odměňování převedeno na krajskou knihovnu v Českých Budějovicích. Až dosud je odměňoval MNV z rozpočtu na rozvoj kulturně-výchovné práce v obci. Nyní krajská knihovna sepsala se všemi knihovníky pracovní smlouvy, a odměny vyplácí z jejích prostředků na podkladě výpůjčních hodin v týdnu. U nás jsou to 2 hodiny, takže odměna činí Kčs 1.200.- ročně, proti dosavadním Kčs 500.- ročně. Národním výborům však nebyly sníženy rozpočtové částky na tuto kulturně-výchovnou činnost, naopak budou knihovně nadále poskytovány na uhrazování některých výdajů spojených s provozem knihovny /zaplacení úklidu, zakoupení otopu pro knihovnu, nákup drobných potřeb pro knihovny, či na zlepšení vybavení knihovny drobnými krátkodobými předměty, jako stolní lampy atd.