Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Socialistické soužití

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Socialistické soužití

Dříve byl tento stav označován jako vzájemný poměr mezi občany. Přečtěme si v této kapitole, jak si někteří občané takový poměr představují. Na MNV v Boršově došla stížnost syna Karla naší občanky Marie JÍLKOVÉ, bytem Včelná čp. 19 /Čtyři chalupy/, ročník narození 1907. Bude dobře, když celou, dost obsáhlou stížnost ocitujeme:

V zastoupení své matky Marie Jílkové, která se nemůže sama zřetelně vyjadřovat, žádám o projednání provinění, kterého se dopustil Karel SAMEC, bytem Boršov - Březí, proti mé matce Marii Jílkové, dle § 38, písm. a/ zákona čís. 60/1961 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.

Má matka Marie Jílková prodala manželům Samcovým v roce 1969 svůj domek čp. 19 ve Včelné. Ve smlouvě si vyhradila právo doživotního užívání bytu a příslušenství, kromě jiného i užívání stodoly, zahrady a podobně. Samec jí znemožňuje tato práva řádně užívat, když jí uzamkl stodolu a zahradu, a snad i předělal zámky apod.

Tyto skutečnosti uvádím proto, aby byl zřejmý motiv, PROČ Karel Samek dělá matce různá příkoří. Zřejmě proto, aby ji donutil z bytu se vystěhovat. Kromě různých drobných nepříjemností, které matce způsobuje, např. odstranil lavičku před domem, na které sedávala, židli, kterou si pak na toto místo přistavila, odhodil do kopřiv před domem, její berly, na které je při chůzi závislá a které ukládá v síňce před bytem, jí rovněž zlámal a zahodil. Dešťovou vodu, kterou matka zadržuje na praní prádla a mytí, když ve Včelné je obecný nedostatek vody, jí soustavně vylévá atd. V poslední době použil vůči matce ostřejších prostředků.

Ve středu nebo ve čtvrtek 22. nebo 23. t.r. Karel Samec matku povalil, kopal do ní, škrtil ji, matka při tom upadla na hranu dveří a utrpěla zranění.

Podle chirurgického vyšetření MUDr. Jana Střelečka, lékaře OÚNZ České Budějovice ze dne 27.7.1976 jde o zranění zejména pod klíčkem nad čtvrtým žebrem, a jinde. Příslušný doklad je možno komisi předložit. Při jiné příležitosti vyhrožoval Samec zabitím, Marie Samcová útočila na matku takovými výrazy jakože lidé se jí ptají, zda chalupu koupili s tím štěkavým psem, čímž míní mou matku. Matka se bojí, v důsledku strachu se během dne zdržuje převážně mimo svůj byt, večer v 6 hodin se zamyká a z bytu již nevychází.

V pátek dne 23. t.r. vypnul Samec Karel matce elektrický proud, nástavec komína vhodil do vnitřku komínového prostoru, takže znemožnil jakékoliv užívání kamen.

Žádám proto, aby Karel Samec byl předvolán, a doufám, že již samotné jednání před orgánem národního výboru přiměje Karla Samce k tomu, aby se zdržel podobných násilností a zachovával pravidla socialistického soužití alespoň v přijatelných mezích.

Pokud by komise ve Včelné došla k názoru, že by bylo účelnější, aby tuto věc projednala komise MNV Boršov, žádám, aby komise ve Včelné věc prošetřila a se svým stanoviskem postoupila případ podle ustanovení § 20, odstavec 3 citovaného zákona k projednání komisi pro ochranu veřejného pořádku MNV v Boršově n/Vlt.

Prosím, abych k jednání byl rovněž předvolán a mohl tlumočit výpověď své matky, se kterou je jinak těžko se dohovořit vzhledem k jejímu obtížnému vyjadřování.

V Českých Budějovicích dne 29.7.1976.

Karel JÍLEK v. r., řidič n.p. Mlýny těstárny Březí - Boršov. bytem Čes. Budějovice, Žižkova 31".

Případ uzavřela komise pro ochranu veřejného pořádku místního národního výboru ve Včelné tak, že si obě strany zavolala, vyslechla a udělila Karlu Samcovi důtku bez finančního postihu. Kritizovat tento verdikt se vymyká kompetenci kronikáře.