Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Činnost komisí

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Činnost komisí

Komise pro výstavbu a životní prostředí:

Jedna z nejzaměstnanějších komisí MNV vůbec. Absolvovala 10 schůzí, na něž byli zváni všichni její členové. Kromě tohoto počtu se komise po celý rok schází každou středu v užší skupině s průměrnou účastí 3 - 5 členů, při nichž se vyřizuje agenda /povolení, kolaudace, stížnosti apod. /, provádí se pochůzky a šetření případů na místě samém. Rekonstrukce většího rozsahu postupuje komise odboru výstavby ONV. V roce 1977 bylo 16 takových případů. Dále projednala 30 případů, tzv. "drobných", při kterých vydává komise "Souhlas k provedení drobné stavby", bez poplatků, nebo vážnější z nich /oplocení, studny, stavby kůlen atd., za něž se předepisují administrativní poplatky pode zákona. Za rok 1977 bylo tak předepsáno a vybráno celkem Kčs 2.250.- Členové této komise se podílejí na zajišťování akce "Z", především při směnách organisovaných národní frontou apod. Rovněž tak zpracovávají projektovou a rozpočtovou dokumentaci pro menší akce, jako byla rekonstrukce kulturního domu, příjezdová komunikace na skládku odpadu, o nichž se laskavý čtenář dále dočte. Pro první polovinu roku 1978 připravují akci osazení typové trafostanice do terénu a zřízení jedné provisorní třídy mateřské školy v přízemí rodinného domu v tzv. "lesní kolonii", která bude sloužit do skončení výstavby nové mateřské školy.

Komise školská a kulturní:

Rovněž tato komise si nemůže stěžovat na nedostatek využití, zvláště její předseda, učitel Stanislav PRAŽÁK, v jehož pracovní náplni není jen projednávání všech kulturních počinů v obci, ale především také provedení výzdob prostoru kulturního domu při oslavách, kdy působí také jako filmový operatér. Stává se, že někdy zbude provedení výzdoby jen na něho, jak se měl příležitost přesvědčit kronikář. Schůze konala tato komise jednou za měsíc s výjimkou července a září, kdy byly čerpány dovolené na zotavenou. Průměrná roční účast členů komise byla 78%.

Komise veřejného pořádku:

Projednala celkem 9 případů, z toho jeden, o němž bude samostatný zápis a který byl této komisi postoupen okresním soudem v Českých Budějovicích. Dále z toho byl ještě jeden případ, který naše komise postoupila okresnímu soudu z důvodu nepříslušnosti. Kromě těchto dvou případů, jde vesměs o přestupky, které byly vyřízeny takto: 3 případy - neuloženo žádné opatření, 1 případ - napomenutí, 3 případy - byla uložena pokuta od Kčs 100 až do Kčs 500.- Z provinění převažuji přestupky proti socialistickému soužiti /sousedské vztahy/, což byly, jsou a ještě dlouho budou otázky stále projednávané.

Komise sociální:

Tato komise se během roku 1977 sešla sedmkrát a projednávala vše, co souvisí s oblastní sociální: pečovatelská služba, domovy důchodců, umístění případů do ošetřovny v Hrudkově, přidělováni finančních podpor potřebným z doplňkové péče. Účast členů v této komisi vyžaduje dokonalou znalost místních a rodinných poměrů, zvláště u předsedkyně komise, protože projednávané případy jsou někdy velmi bolestné a výjimečně otřesné, jako byla věc svobodného Josefa Zimmela /čp. 43/, sedmdesátiletého. Žil osamocen ve svém rodinném domku, kde byl nepochopitelný nepořádek. Kolem stěn a na zemi byly navršeny papíry, odpadky, hrnce a dříví. Postel byla bez povlaků, v kamnech se po celou zimu netopilo, místnosti byly špinavé, nevětrané, kde se nedalo dýchat. Zákrokem naší komise a sociální pracovnice ONV byla okamžitě provedena náprava a jmenovaný byl přemístěn do domova důchodců.

Dále komise rozdělila v 88 případech ve dvou etapách pomoc ve výši 100 - 150 Kčs. Celková částka Kčs 10.000.-, plánovaná v rozpočtu obce, byla tím vyčerpána. Průměrná účast na schůzích této komise se pohybuje kolem 80ti %.

Komise finanční:

Schůze jsou konány pravidelně měsíčně. Sleduje veškeré finanční dění MNV, jmenovitě rozpočet obce, provozoven MNV, mateřské školy a NF, pokud výdaje mají vztah k rozpočtu obce. Během roku 1977 nebyl rozpočet obce nijak upravován, ani nedošlo k přemisťování finančních částek z jedné kapitoly na druhou. Na konci roku však bylo konstatováno, že rozpočtová částka nebyla vyčerpána v prodeji stavebních parcel. Stalo se tak proto, že ONV České Budějovice zastavil vydávání povolení ke stavbě rodinných domků do té doby, než bude postavena u nás nová trafostanice.

Komise pro mládež a tělovýchovu:

Po volbách do zastupitelských orgánů v roce '76, byla tato komise ustavena. Nešlo však o úplné novum, protože tento obor činnosti byl vtěsnán do komise školské a kulturní již dříve. Protože jde o otázku velmi politicky důležitou, byla tato z pravomoci této komise celostátně vyňata a osamostatněna. Předsedou této komise je Bohuslav URBAN st., poslanec a člen rady MNV a také předseda tělocvičné jednoty SOKOL ve Včelné. Náplní práce této komise je sdružovat mládež, zajišťovat její všestranné vyžití v obci, prosazovat oprávněně požadavky mládeže, spolupracovat s organisacemi národní fronty a také prosazovat investiční požadavky sportovního charakteru. Mimo to má tato komise kontrolní charakter se zřetelem ke sportu, ale bez vlastní pravomoci.

Komise je 14ti členná, z toho je 5 poslanců MNV, převažují sportovci. Schůze byly konány pravidelně jednou měsíčně podle direktiv posílaných okresním národním výborem v Českých Budějovicích, odborem školství.