Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Průmysl státní a družstevní

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Průmysl státní a družstevní

Nové závody v místě:

V zápisech za rok 1976 jsme se zmínili o brzkém zahájení provozu závodu BENZINA. Celá výstavba má proti plánu roční zpoždění a tak provoz zahájen ještě nebyl, ačkoliv je zcela dohotovena železniční vlečka a připojena na hlavní trasovou kolej. V železniční stanici Včelná má být zřízena z provozních důvodů další /třetí/ kolej, ale ke stavbě nedošlo. Jinak se stavby zdají, při pohledu laika, rovněž dohotovené. Kronikář však nemohl dostat žádné informace, protože celá stavba nese označení "tajné", což je pochopitelné. V areále závodu byly postaveny 4 bytové jednotky pro pracovníky závodu, které jsou již obydleny. Stavba těchto bytových jednotek se nám nezdá podporovat rozhodnutí Důvodové zprávy územního směrného plánu o zrušení všech bytových jednotek v těsném sousedství závodu /Ulice U Čtyř chalup/ z důvodů hygienických.

ZÁVOD SIGMA, n.p.:

pokračoval v roce 1977 ve vybavení investicemi /postavení vysokého otočného jeřábu/. Přibyli pracovníci, jejich počet však není znám rovněž z důvodu utajení. Víme však, že dosti včelenských občanů sem přešlo ze závodů v Českých Budějovicích a Velešína. Závod se přeorientoval na výrobu armatur pro práce mající vztah k uranu. Byly upraveny vnější skladovací prostory v těsném sousedství železniční stanice. Podnik zavedl závodní stravování. Zdá se však, jako by podnik neměl budoucnost, protože článek ředitele podniku Sigma v Českých Budějovicích, Alberta Brutovského, uveřejněný v srpnu 1977 v časopise Jihočeská pravda, hovoří o nevhodném umístění závodu, a z toho důvodu, že "není schopen přejít na nový program výroby nové techniky pro naše zemědělství".

PROVOZOVNY MNV:

Toho času má MNV tyto provozovny: 1 krejčová, 1 nákladní automobilová doprava, 1 holičská provozovna, 1 výroba cementových výrobků /je konci r. 1977 v klidu/. Tak zvaně "s povolením národního výboru" pracuje 1 krejčová, která v r. 1977 odešla do důchodu, ale její práce je tak kvalitní, že se rozhodla ještě částečně pokračovat - provádět zájemcům nastřižení. Je to Jiřina Beníšková. Velmi dobrou úroveň má holičská provozovna s měsíčními tržbami kolem Kčs 3.000.-, dále automobilová doprava, velmi vyhovující stavebníkům rodinných domků.