Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Výstavba v akci "Z"

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Výstavba v akci "Z"

Aby mohl býti plněn volební program, byly prováděny v roce 1977 následující práce:

Příjezdová komunikace:

Jde o příjezdovou cestu ke skládce odpadků a popela v prostoru od autobusové zastávky DP města Českých Budějovic směrem k železniční trati a k rodinnému domku U Švarců, čp. 246. Skládka je umístěna v proluce, kudy se valila odnepaměti voda z prostoru Na Pasece. Tento prostor byl již zatrubněn /viz o tom předchozí zápisy kroniky, díl IV., str. 279 za r. 1971 a díl V., str. 172 za rok 1974/. Po zavezení tohoto prostoru bude zúrodněn. Tato cesta má ještě jeden, a sice hlavní účel. Tím, že byl zrušen železniční přejezd u Švarců /viz kroniku díl V., str. 61 za rok 1972/, nebyl prakticky k tomuto domku přístup, leda zakázanou cestou přes trať. Tento nedostatek byl odstraněn výstavbou této příjezdové komunikace, opatřené penetrovaným povrchem. Tato akce"Z" měla číslo Z 42/77, finanční úhradu částkou Kčs 130.000.- provedl ONV České Budějovice. Výstavbu provedl n.p. Státní silnice České Budějovice za Kčs 140.759.- v době od 12.9.1977 do 21.9.1977.

Kanalizace:

Tato akce byla označena "Z" 49/77 souhrnně pro ulice Jiráskovu, Lesní, Rybákovu a Witthanovu. Byla zahájena v srpnu a skončena v prosinci 1977.

Finanční dotace ONV Kčs 282.000, z toho 70.000 na mzdy. Na výstavbě této části kanalizace se podílely závody ČSAD České Budějovice /doprava/, výkopy a uložení potrubí mechanizací provedl zdejší podnik SIGMA, štěrk dodal podnik Západočeské kamenolomy, závod Plešovice pod Kletí a závod Blatná, potrubní roury dodal závod PREFA, Přeštice. Celkový náklad činil Kčs 372.548,30. Kanalizace byla položena v Rybákově ulici až na konec, k lesu /200 m/, Lesní ulice byla provedena v celé její délce 120 m, Jiráskova ulice od křižovatky s ulicí Rybákovou až k lesu /na její konec/ i s odbočením napojeném na Lesní ulici kolem rodin. domku Kočerových. Na mzdách našich občanů /pomocníků při mechanizaci/ bylo přitom vyplaceno celkem Kčs 27.528,-