Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Přeložka silnice E-14

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Přeložka silnice E-14

Naší vesnicí prochází evropská silnice E 14, která jinak má číslo 159 a kterou jsme při pojmenování ulic označili jako Třídu 5. Května. V současné době byla zahájena přeložka této silnice, plánovaná již před sedni lety, ale pro nedostatek volné kapacity, stále odkládaná.

Život u této silnice byl velice rušný, a v době tak rozvinutého automobilizmu, nepohodlný. V naší kronice díl V., str. 111 za rok 1972 bylo o této "linecké" silnici hovořeno.

Jaký účel tedy sleduje tato přeložka? Transitní provoz z Českých Budějovic na dosavadní silnici bude veden odklonem přes Planou, překročí v lukách Vltavu, kolem samoty U Karlů /Boršov čp. 227/, dále pod tratí do Českého Krumlova, pod silnicí do Boršova tak, že se Včelné a Kamennému Újezdu vyhne, a napojí se na dosavadní silnici u rybníka Štilce za Kamenným Újezdem.

Práce na přeložce této silnice byla zahájena dne 15.1.1977 vykácením příslušného prostoru v lese Mnichovec, a v září 1977 byly zahájeny zemní práce hloubením zářezů a svodem vod z povodí obce Kamenný Újezd v místech, kde přeložka silnice bude překračovat velkou proluku pod újezdským kopcem, kde se dříve říkalo "na dolech" /viz kroniku obce díl V., str. 50 za rok 1972/. Tím se odstraní kromě zmíněných již nedostatků i jízda přes 4 železniční přejezdy a navíc bude nový spoj vyhovovat evropským parametrům dálkové dopravy včetně mimoúrovňovým křížením a také tím, že bude nová přeložka v místě stoupání tříproudová.

Podle informací, které kronikář dostal od stavbyvedoucího této velice nákladné stavby, bude v tomto novém úseku 6 nových mostů, násep pod újezdským kopcem bude vysoký 11 m, v zářezech 6 m, v koruně bude silnice široká 15 m, takže se tím umožní, jak jsme již výše uvedli, v úseku stoupání i jednosměrné předjíždění třetího proudu. Jinak je silnice dvouproudá. Tento nový tah mezinárodní dopravy s napojením na směry od Prahy a Plzně, má být - podle tisku - dohotoven v r. 1980. Zatím práce, díky mechanizaci a velkému počtu nákladních aut, rychle pokračuje, takže termín dohotovení se nezdá být jen na papíře.