Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Generální oprava Kulturního domu

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Generální oprava Kulturního domu

Stavbou kulturního domu a jeho otevřením v roce 1956 se průběžně v kronice zabýval bývalý, již zemřelý kronikář, Jan FIŠER. Do tzv. "uváděcího výnosu" pro kroniku obce, jehož sepsání bylo podmínkou pro účast naší kroniky v soutěži v r. 1975, uvedl kronikář Josef JIŘIČKA všechny těžkosti, které potkaly tehdejšího předsedu MNV Bohumila ŠTAUBERA. Za dané situace, kdy nebylo řádné dokumentace, stavělo se tzv. "načerno", ale s vědomím ONV, který nepravidelně poskytoval finanční úhradu, to bylo opravdové hrdinství pustit se do tak nákladné stavby. Vezmeme-Ii ještě v úvahu, že nebyli stálí, nýbrž jen dobrovolní pracovníci, kteří přišli, jen když mohli a chtěli, máme představu, jak kvalitně asi byla stavba prováděna.

Takže po 21ti letech byl obrázek této, celkem mladé stavby dost skličující. Jestliže okapní roury dešťové vody končily u země a voda tekla do základů, které od samého začátku byly podmáčeny a od nich i vnitřní zdivo, nedalo se nic pěkného očekávat. Střecha byla ve velmi špatném stavu, stropy byly promáčeny a hrozilo dokonce nebezpečí, že spadne stropní lustr.

Proto ONV dal, na žádost předsedy MNV Václava FRÍDA, souhlas k rekonstrukci celé stavby. Byla provedena obnova střešní krytiny /místo tašek položeny eternitové desky/, dále provedena celková rekonstrukce elektrického vedení, izolace vnitřních stěn, i bylo nově, pochopitelně, vymalováno. Byl také rekonstruován prostor předsíně /šatna/. Práce ukončena v září 1977 odpracováním 1834 brigádnických hodin. Ostatní práce provedl Okresní stavební podnik v Českých Budějovicích. Celkový náklad opravy: Kčs 180.000.-

Škoda, že ani při této rekonstrukci nebylo dosavadní vytápění kamny nahrazeno nějakým ústředním vytápěním. Rovněž větrání prostorného sálu zůstalo beze změny, takže při taneční zábavě je brzy zakouřeno, a větrat lze jen otevřením ventilací, ovšem za současného snížení teploty v sále. Ale tak nákladná úprava /klimatizace/ nebyla snad ani plánována. A za našich dnů i stát a okres šetří. I tak však je celkový vzhled a pobyt v sále daleko snesitelnější než tomu bylo. Po napsání této kapitoly se však kronikář dovídá, že se připravuje náprava výšeuvedeného nedostatku ve formě vytápění naftou zvenčí za částečné klimatizace. Je vidět, že MNV a jeho školská a kulturní komise rozhoduje pružně a rychle.