Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Celkové zhodnocení roku

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Celkové zhodnocení roku

Právě minulý rok 1977 byl prvým rokem činnosti nově zvoleného národního výboru, jeho předsedy Václava FRÍDA a tajemníka Rudolfa NOVÁKA, tedy rokem, kdy oba dělali "zkoušku státníkovu". Jejich pozice nebyla lehká, protože oba přišli z prostředí, které tuto jejich odpovědnou práci, nijak zvláště kladně neovlivnilo. Byla ale snaha, podložená praktickým životem, která nedovolovala ustrnout nebo nedokázat věci, které měly být dělány. Na konci roku se mnohé vyjasnilo, mnoho se naučili, beznaděj způsobená zpočátku návalem práce, která postihla především začínajícího předsedu, byla zažehnána, a tak se dá říci, že vše spěje k dobrému zakončení toho, co nás očekává.

Máme tu na mysli především novostavbu mateřské školy a novostavbu víceúčelové budovy.

Jaký tedy byl tento uplynulý rok? V oblasti kultury byl skončen 3. ročník politického školení v rámci lidové akademie. Ze 20 přihlášených na začátku školení, jich skončilo úspěšně jen 9, t.j. těch, kteří měli za celou dobu alespoň 60%ní účast. V kulturní oblasti byl splněn celoroční plán. Ve školské a kulturní komisi máme složku MNV, která za vedení odborného učitele Stanislava Pražáka, pracuje spolehlivě. Mohutně vyzněla u nás i oslava 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

V oblasti zlepšování životního prostředí, byl podle plánu na 1. pololetí 1977 považován úkol výstavby víceúčelové budovy za úkol hlavní. V průběhu roku však nastaly nové skutečnosti, na jejichž podkladě plenární zasedání MNV doporučilo okresnímu národnímu výboru, odsunutí této práce do doby, než bude postavena mateřská škola. ONV v Českých Budějovicích souhlasil. Pomocné práce na mateřské škole tedy započnou ve 2. polovině roku 1978.

Další práce, která měla malý skluz, bylo dohotovení 14ti kanalizačních šachet. Pro nedostatek vhodných pracovníků se asi třetina těchto šachet bude dohotovovat v roce 1978.

Ke skládce popela u rodinného domku čp. 244 /U Švarců/ byla zřízena penetrovaná komunikace.

Technicky velmi obtížná je práce na vyčištění požární nádrže, která po nevhodném zásahu na dnu nádrže provedeném v roce 1976, stále propouští vodu. Snahou národního výboru bude, aby se s tímto nedostatkem vyrovnal rovněž v roce příštím.

Naproti tomu byly provedeny nákladné práce, které plán na právě minulý rok neuvažoval. Nákladem 180.000.- Kčs byl sice dodavatelsky, ale za pomoci našich dobrovolných pracovníků, opraven důstojně kulturní dům.

Provedli jsme za obtížných podmínek opravy chodníků na levé straně průjezdné silnice České Budějovice-Linec /naše Třída 5. Května/. Náklad Kčs 125.000.-

V oblasti sociální jsme provedli důkladnou úpravu vnitřku budovy starého národního výboru /č. 71/ a zřídili tam ke spokojenosti našich maminek dětskou poradnu, takže odpadá dojíždění na tuto poradnu do Boršova. Upravili jsme i vnějšek této budovy a příchod do ní.

V činnosti společenských organisací, je třeba vyzvednout především práci Českého červeného kříže /předsedkyně Alžběta PROKEŠOVÁ/, kterážto organisace si v rámci soutěže za rok 1977 vydobyla nejen okresní, ale i krajský primát. Hodnotná je i práce Svazu českých žen, čele činnost našich zahrádkářů i TJ SOKOL, i když stále není schopna se v mužské kopané vrátit do vyšší třídy, ze které sestoupila.

Výstavba rodinných domků, nabyla v tomto roce počtu, který je absolutně nejvyšší za celou dobu existence obce. Devatenáct nových, moderních domů 1. kategorie, přispělo ke zvýšení vzhledu naší obce. Toto je náplň jedné z úspěšných komisí, komise pro výstavbu a životní prostředí, vedené jeho předsedou Janem HOUSKOU.

Rovněž mimo plán bylo pokračováno v akci "Z" ve stavbě kanalizace. Byla dokončena v ulicích Witthanova, Jiráskova, Lesní a Rybákova nákladem 352.000.- Kčs. Provedli jsme také bezprašný povrch v Sokolovského ulici.

Závěrem dovolte ocitovat slova básníka, před několika lety zde již jednou kronikářem citovaná:

Pracuj každý s chutí usilovnou

na národa roli dědičné.

Cesty mohou býti rozličné,

jen vůli mějme všichni rovnou.

To řekl před 150ti lety obrozenecký básník Kolár. Velmi mnoho záleží na pomoci občanů, kterou jsme vždy potřebovali, a vzhledem na blížící se velké práce, vždy budeme potřebovat. Výstižně to řekla na jedné veřejné plenární schůzi občanka a členka KSČ, Marie Vrzalová: "Máme krásně opravený kulturní dům. Musíme podporovat předsedu, ale dnešní účast na této schůzi té podpoře zrovna nenasvědčuje". A patronka našeho MNV, pracovnice finančního odboru ONV, s. Holejchová, diskusi uzavřela, když řekla, že čekala, že někdo z přítomných pochválí to, co bylo uděláno.