Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Naše rybníky

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Naše rybníky

Vlastně bychom je jako rybníky neměli označovat, protože v nich v současné době žádné ryby nejsou, ba v některém již není ani voda. Jsou to jen vodní nádrže pro případnou potřebu požárníků. S našimi třemi rybníky, které dříve převážně zadržovaly vodu dešťovou, máme potíže. Dešťová voda je svedena do kanalizace a rybníky nenaplňuje. Tak rybník v Dlouhé ulici zv. "Obecňák" byl zřízen jako vodní nádrž již za první republiky. Po druhé světové válce byla část břehů zpevněna kamennou hrází. Voda se v něm držela, takže po krátké době trvání rybářského spolku /1975 až 1976/ byly v něm dokonce chovány ryby. Pak došlo k jeho rozšíření východním směrem, obnovení dna, položení betonových desek a voda se ztratila a neudrží se tam ani dnes, i když došlo k další rekonstrukci. Městská vodárna v Č. Budějovicích občas naveze vodu v cisternách, aby měl vodu Kulturní dům, který nemá vlastní studni a vodovodní přívod jest veden z tohoto rybníka.

Druhý rybník, tzv. Mocalův, nebo Kroneislův, byl rovněž zřízen za první republiky. Po parcelaci pozemků v oblasti ulice Sokolovského pro zástavbu rodinnými domky /majitelem byl stavitel Bína a pak jeho dcera/ - a po provedené kanalizaci, nemá voda přítok /rybník byl též zván "nebeský" a voda měla přepad do rokle směřující dolů ke trati/. Dnes je zcela opuštěn a pomalu zarůstá.

Třetí rybník tzv. "Fajlák" v Lesní kolonii sloužil kdysi bývalé cihelně v této části obce jako nádrž vody potřebné při výrobě cihel. I tady došlo k rekonstrukci v r. 1972. Neodborným zásahem bylo však porušeno jílové těsnění hráze, oddělující rybník od sousedního níže položeného pozemku náležejícího k rod. domku čp. 253 občana Kohouta. Následkem toho prosakovala voda z rybníka na uvedený pozemek, který byl v důsledku toho do značné míry znehodnocen. V červnu 1978 podal majitel pozemku stížnost, kterou bylo vyvoláno vodoprávní řízení na místě samém. Na pozemku byly vykopány sondy, které potvrdily oprávněnost stížnosti. Na základě rozhodnutí přísl. odboru ONV a po projednání s OIPO v Čes. Budějovicích a OV rybářského svazu, byl rybník v červenci vypuštěn.

Po celé délce hráze bylo obnoveno jílové těsnění o síle 1.5 m. Zároveň bylo provedeno snížení přepadu odtoku o 20 cm, čímž se zvětšila akumulační rezerva rybníka pro případ náhlého přívalu vod. Snížení přepadu nemělo za následek zmenšení objemu rybníka, protože při opravě hráze byl rybník prohlouben. V listopadu 1978 byl rybník znovu napuštěn a sondy nevykazovaly žádný průnik vody hrází. Takže lze konstatovat, že úprava byla provedena úspěšně a rybník opět plní svoji funkci.