Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Stavba trafostanice

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Stavba trafostanice

Výstavba rodinných domků v naší obci a stálý zájem o další stavební parcely svědčí o tom, že na Včelné je opravdu "hezky" - hezké bydlení a tudíž ne bez příčiny, měla být širší oblast Včelné zachována jako rekreační část budějovické konglomerace. V současné době má Včelná již 370 popisných čísel. Domácnosti se modernisují a potřeba elektr. energie stále stoupá. Dosavadní zařízení nepostačují a stávající transformátory jsou soustavně přetěžovány. Proto bylo - jako jedině vhodné řešení - již dříve navrženo postavení nové trafostanice a vybavením o kapacitě, která by odpovídala předpokládanému růstu spotřeby elektr. energie i v příštích letech.

Trafostanice se staví na konci ulice "V Sídlišti" na pokraji lesa. při cestě do Lesní kolonie. Bude zásobovat novou Mateřskou školku situovanou v plánech o ulici výše při silnici na vodárnu. Plány trafostanice zhotoveny počátkem roku 1978 a tato zděná stavba bude provedena v akci "Z" /dostala evid. číslo Z - 177/78/. ONV přidělil na ni prostředky ve výši Kčs 100.000, z čehož připadá na mzdy Kčs 30.000.-. V červenci bylo se stavbou budovy započato a do konce roku byla dokončena a připravena pro montáž technologického zařízení. Tuto část zajišťuje ONV Č. Budějovice. Protože dodací lhůty pro dodávky techn. zařízení /DEZ, Bratislava/ jsou 36 měsíců, byl nedostatek elektr. energie prozatímně řešen postavením stožárového trafa v blízkosti zděné trafostanice, jejíž uvedení do provozu připadá na r. 1980.

Souběžně jest řešena rekonstrukce elektr. sítě V sídlišti i dalších přilehlých ulicích jest pokládáno kabelové vedení s novými spojovacími skříněmi /zděné neb z litého betonu/. Práce byly zadány Stavebnímu podniku v Čes. Budějovicích a budou v dalších letech pokračovat.