Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Celkové hodnocení roku

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Celkové hodnocení roku

Nebudeme rekapitulovat, co v předchozích kapitolách bylo popsáno o činnosti všech složek NF a ostatních organizací v obci a co vše bylo vykonáno. Jistě jsme také nepostihli vše a na někoho zapomněli: tedy v příštím roce rozvedeme některé události a vrátíme se k činnosti některých složek podrobněji.

Je nutno uvážit, že po léta Včelná zaostávala za některými obcemi a při nynější výstavbě rodinných domků nahromadilo se příliš mnoho úkolů. Vedení národního výboru pracovalo s elánem a dobře, organizačně byly všechny akce dobře podchyceny a proto měly úspěch. Bude jistě zapotřebí, aby skutečně všichni občané pochopili nutnost spolupráce, máme-li jít ku předu!

A na doplnění ještě několik údajů o plnění akcí "Z" a rozpočtu národního výboru:

Rozpočet národního výboru ve výdajích čerpal za rok 1978 celkem částku Kčs 857.400.-

Akce "Z 49/77" na rok 1978 - kanalizace

Plán. náklady Kčs 322.500,-

Čerpáno Kčs 300.668.-

Akce "Z 155/78" trafostanice /budova/

Plán. náklady Kčs 100.000.-

Čerpáno Kčs 110.224.-

Dodatečně přidělené prostředky z rozpočtu ONV na zvláštní akce:

Kabelové vedení el. sítě: Kčs 66.444.-

Adaptace v budově čp. 251 manželů Čapkových, Lesní kolonie na zřízení 1 třídy mateřské školky:

Rozpočtové náklady: Kčs 30.000

Čerpáno 36.000 Kčs.

Osvětová zařízení /oprava fasády Kulturního domu/:

Rozpočet Kčs 25.000

Čerpáno Kčs 25.648.-

Oprava rybníka v Lesní kolonii: Kčs 33.000.-.