Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Kronikář Josef Jiřička odchází

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Kronikář Josef Jiřička odchází

Tuto stať ponechali jsme úmyslně až na ukončení - zápisů za celý rok a opisujeme ji ve znění, jak sám ji v předaném nám konceptu zapsal:

Dnem 1. října 1978 předal dosavadní kronikář Josef JIŘIČKA vedení kroniky obce novému kronikáři Karlu ŠANDEROVI, bytem ve Včelné, Na Hraničkách, bývalému traťmistrovi ČSD a později stavitelovi. Starý kronikář odchází z rodinných důvodů k dceři a zeťovi do Prahy, ač se velmi těžko loučil se Včelnou, kam přišel jako tříletý v roce 1911.

Národní výbor se slovy svého tajemníka Rudolfa NOVÁKA rozloučil s odcházejícím u příležitosti konání veřejného plenárního zasedání NV, uznal jeho jisté zásluhy o vedení kroniky /viz kroniku díl V. str. 190 za rok 1974/ a předal mu originální obraz grafika Jos. Sahuly a čestné uznání vyhotovené pro tento účel naším grafikem Miloslavem Nováčkem, /čp. 28/ v němž MNV oceňuje víceletou práci pro MNV. Kronikář krátce poděkoval, protože pro pohnutí dále nemohl. Tak jsem měl tu svoji vesnici rád!

A má-li být zmínka o jeho rozloučení úplná, doplňme jeho zápis: Náš Jiřička byl i hudebník /hrál housle/ při slavnostech i obřadech kostelních a rád si zazpíval. S dojetím vlastním i osadníků se s ním rozloučil a poděkoval mu při nedělních obřadech v kostele v Kam. Újezdě dne 1.10.1978 tamější farář.

Tedy ještě jednou srdečný ruky stisk a mnohá léta!