Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Činnost komisí

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Činnost komisí

Po tomto úvodu si povězme již o práci MNV. Proti roku 1971 nedošlo k žádným změnám v jeho složení. Nedošlo ani ke změně pracovníků, kteří pomáhají udržovat chod administrativy a jeho účetnictví. Proto obracíme zřetel k činnosti komisí. Celkem konáno 6 schůzí s průměrnou účastí 45%. Do tohoto počtu se nezapočítává předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Růžena Housková, která je přizvávána, a pravidelně se zúčastňuje. Významná rozhodnutí byla: zvýšení důchodů ve čtyřiceti devíti případech a v doplňkové péči rozdělení částky Kčs 6.000.- v potravinových poukázkách po Kčs 100.- potřebným důchodcům. Další drobné, ale taky vážné případy byly projednány v akci donášky obědů, přiznání bezmocnosti, příspěvky z doplňkové péče a pobyty v Domovech důchodců. Přes své pracovní zatížení se případ od případu zúčastňuje práce SOCIÁLNÍ KOMISE i předseda MNV, B. Houska.

Komise ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a výstavby: Za rok 1972 projednala tato komise celkem 25 žádostí s dvacetisedmi případy, z toho byly 4 žádosti o povolení zřízení studny, jedna žádost o povolení k postavení dřevníku, 3 o zřízení plotu, 1 o zřízení provisorní kůlny, 6 o adaptaci rodin. domku a 6 ostatních případů. Za tyto úkony bylo vyměřeno na správních poplatcích Kčs 2.400.-

Komise je po odborné stránce svým předsedou Otmarem Čížkem velmi dobře vedena. Je to nejzaměstnanější komise vůbec. Stížnosti jsou do návštěvnosti schůzí. Účast totiž slabě překročila 50% celkového počtu členů komise. To však je asi naše česká slabost, protože již první kronikář naší obce od r. 1918 si stěžoval na nedochvilnost a celkovou laxnost některých členů komisí:

"Má konat svou schůzi obecní rada a za hodinu po ní komise. Jenomže se členové špatně schází. Už jsou tu čtyři členové finanční komise a jeden člen rady pořád nejde. Už je osm hodin, tak si vezmeme každý jednu židli a jdeme do úřední místnosti. Ony jsou vůbec s tím svoláváním schůzí obtíže. Mnohdy se komise musí svolávat dvakrát, a málokdy se začne v ustanovený čas. To čekání bývá mrzuté a celá komise se sejde málokdy."

Ovšem toto je pohled na schůzování obecního zastupitelstva před třicetisedmi roky. Dnes jsme o trochu dál, mělo by to být proto lepší, zvláště když "stavební komise", jak se jí dříve říkalo, má toho tolik k projednávání!

Komise VEŘEJNÉHO POŘÁDKU: Tato komise projednávala za rok 1972 celkem 12 případů, z toho byly dva případy odstoupeny jinam pro nepříslušnost nebo podle místa bydliště, takže zbylo k projednání deset případů. Z tohoto počtu byl jeden případ projednán bez uložení opatření, sedm případů bylo projednáno napomenutím, dva případy pokutou. Jsou to vesměs přestupky, z toho jeden případ podle § 11a, a dva případy podle § 13a a konečně sedm případů podle § 19 zákona.

Z těchto sedmi případů byl jeden za slovní napadení zletilým občanem, jeden případ spáchaný pod vlivem alkoholu zletilým občanem. Pět přestupků zletilých občanů bylo kvalifikováno jako přestupky "ostatní".

Případ, který jsme uvedli výše a byl projednáván "bez uložení opatření" měl na svědomí anonymní dopis, který obdržela jistá starší žena - vdova, a který se sprostě a neomaleně dotýkal jejího intimního života. Dotyčná se obrátila na bezpečnost v Kamenném Újezdě, která po protokolárním negativním výsledku osoby určené za pisatele, postoupila případ k vyšetření. Protože tady se nešlo do hloubky /posudek znalce písma - kteroužto možnost měla i Bezpečnost/ - komise uzavřela případ tak, jak je to výše uvedeno.

FINANČNÍ komise konala 8 schůzí při průměrné účasti 85% přítomných. Komise je to za našich časů poklidná, která nemá zdaleka starosti jako za našich otců, kdy se někdy nevědělo, kde ušetřit, aby obecní rozpočet byl v rovnováze. A to bylo jen velmi zřídka. Dnes finanční prostředky jsou přidělovány celkem bez zábran, a otázkou je jen plnění plánu, což bývá někdy nepředvídatelnou otázkou technickou. Finanční komise je dobře obsazena převážně odborníky, kteří mají dlouholetou praxi získanou jednak právě v této komisi, jednak jako bývalí pracovníci před odchodem do důchodu.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ komise: Je to komise, která je - spolu s komisí pro zlepšování životního prostředí - nejvíce náročná na volný čas jejího předsedy. Je jím stále RATAJ Adolf, který svůj úkol chápe s naprostou odpovědností. Výsledky komise jsou proto velmi dobré, po zásluze ohodnocené předsedou MNV na veřejných plenárních zasedáních. Zlepšila se při časté poruchovosti místního rozhlasu informovanost občanů úpravou dosavadní vývěsné skřínky u pomníku padlých a zřízením další skříňky u prodejního střediska. Byl učiněn pokus instalovat nové vývěsní tabule na mateřské škole a ještě další dvě. K jejich osazení zatím nedošlo, takže jsme ještě docela nezamezili polepování vrat plakáty U Kalkušů a Pfeiferů. Dojde k tomu však určitě. Iniciativou předsedy komise byl ONV přidělen filmový promítací přístroj. Pochvalu zaslouží předseda komise i za snahu o nápaditou a důstojnější propagaci s materiály dodávanými ONV a včasnou výměnu hesel. Práce této komise je všemi uznávána a oceňována.