Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Socialistická soutěž

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Socialistická soutěž

Úspěšná činnost národního výboru na úseku výstav-by se projevila i na poli socialistické soutěže a okresním měřítku. Tato činnost byla uznána jako činnost velmi prospěšná a dostalo se jí zhodnocení čestnými uznáními.

Tak v dubnu 1972 udělil ONV Čes. Budějovice MNV Včelná čestné uznání III. stupně u příležitosti 50. výročí založení KSČ za dosažené nejlepší výsledky v soutěži národních výborů za rok 1971. Toto uznání bylo podloženo nikoliv malou finanční částkou jako odměna, z níž 15% mohlo být použito na věcné dary pracovníkům, kteří se nejvíce zasloužili.

V červenci 1972 pak rada Jihočeského krajského národního výboru v Čes. Budějovicích uděluje čestné uznání OBČANŮM obce Včelná za dosažené výsledky za I. pololetí 1972 v soutěži národních výborů organi-sované u příležitosti oslav 25. výročí Vítězného února a 30. výročí osvobození ČSR sovětskou armádou. Také v tomto případě byla poskytnuta finanční odměna. Konečně v prosinci 1972 bylo uděleno čestné uznání místnímu výboru národní fronty a občanům obce Včelná za výsledky dosažené v soutěži národních výborů v roce 1972 na počest 25. výročí Února 1948.

Všechna tato čestná uznání jsou slušně zarámována a umístěna v zasedací síni MNV jako trvalý doklad snahy o obec stále krásnější.