Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Otevření obchodního střediska

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Otevření obchodního střediska

"MNV, Rada MNV, VO KSČ a MV NF ve Včelné si dovolují Vás pozvat na slavnostní otevření obchodního střediska ve Včelné vybudovaného v akci "Z". Sobota 1. července 1972 v 9 hodin dopoledne. Od 19 hodin v sále kulturního domu společenský večer."

Tak zněl text úhledné pozvánky dodávané všem občanům ve Včelné přímo do domu a rozesílané nadřízeným orgánům i předsedům sousedních národních výborů.

Toho dne za slunného a teplého počasí, zahájil předseda MNV Bedřich HOUSKA slavnost s patnáctiminutovým zpožděním proslovem, v němž uvedl, že středisko mělo být stavěno již za předchozího vedení obce, ale došlo k němu se zpožděním až v r. 1970. Popsal stavební potíže s nedostatkem materiálu, vyzdvihl velkou pomoc občanů, ale kriticky se zmínil o neochotě těch, kteří jen přihlíželi, kritizovali, ale ruku k dílu nepřiložili. Na adresu kritiků, pokud jde o nevhodné umístění střediska uvedl, že se MNV snažil o koupi pozemků paní Anny Bínové, ale protože nebylo docíleno dohody, stojí středisko zde, co stojí. Je to i v souladu s návrhem ONV, protože stavba je na místě středu budoucí plánované výstavby obce.

Po předsedovi MNV krátce promluvil vedoucí okresní tajemník KSČ MICHAL z Čes. Budějovic a poděkoval MNV a občanům za výstavbu tohoto nákladného díla, které bude od nynějška sloužit všem lidem ve Včelné. Na to mu podala žačka Urbanová /čp. 166/ nůžky, a okresní tajemník se obrátil na nejbližší přítomné stojící na schodišti a s úsměvem dodal: "Jen abyste měli pořád dost peněz". Pak přestřihl pásku, čímž byl symbolicky zahájen provoz pro tento den zvláště výborně zásobených všech tří prodejen. Koupěchtivost velkého počtu zájemců byla veliká. Však to ukazují i tržby za tento jediný den. Činily u samoobsluhy potravin Kčs 20.000., u prodejny průmyslového zboží Kčs 13.000.- a u prodejny masných výrobků Kčs 8.000.- Prvními vedoucími prodejen v pořadí jak je výše uvedeno byli: Miloslava Vinická, Antonie Hájková, obě ze Včelné, a Čestmír Kalina z Čes. Budějovic.

S předsedou MNV Bedřichem HOUSKOU a s některými členy rady MNV /tajemník MNV Antonín TESAŘ, předseda komise výstavby Otmar ČÍŽEK, předseda kulturní a školské komise Adolf RATAJ/ byl před zahájením slavnostního otevření prodejního střediska natočen pracovníky jihočeského rozhlasu v Čes. Budějovicích rozhovor, který byl následující den vysílán. Ačkoliv bylo pracovníkem rozhlasu slíbeno, že pro archivní účely dodá MNV Včelná magnetofonový pásek, slib nebyl přes několikerou urgenci splněn. Je to škoda, že se tak nestalo, a je to současně pramalá podpora tolik zdůrazňované práce kronikáře obce.

Nakonec ještě několik dat. Dne 24.7.1970 bylo vydáno ONV Čes. Budějovice Rozhodnutí o přípustnosti stavby a dne 26.6.1972 povoleni k trvalému používání prodejny dnem 1.7.1972. Tuto "moderní prodejnu" jak ji označil pondělník Jihočeská pravda ze dne 3.7.72, postavili místní občané v akci "Z" a financoval ji místní národní výbor z půjčky u České státní spořitelny, krajské pobočky v Čes. Budějovicích. Celkové náklady činily 1,138.789,33 Kčs. Národní výbor splnil tak jeden z bodů volebního programu. Stavba byla postavena za 21 měsíců. Hodnota díla činí 1,5 milionu Kčs. Nejvíce se podílely na stavbě členky českého svazu žen, dále TJ Sokol a mládež. Dík všem, kteří byli u toho, když se toto dosud ve Včelné největší dílo stavělo.

Na oslavu dokončení a zahájení provozu střediska, dal MNV "vyvalit" jeden hektolitr piva darovaný n.p. pivovar SAMSON v Čes. Budějovicích. Především se myslelo na ty, kteří se o toto dílo nejvíce zasloužili. Ovšem, jak už to někdy bývá, když je pití zadarmo, první to oslavili ti, kteří chodili kolem rozestavěného střediska nevšímavě. I toto úsměvné zakončení jsme museli napsat, aby byl dán průchod pravdě.