Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Výstavba závodu Benzína

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Výstavba závodu Benzína

V předchozím roce bylo popsáno zahájení výstavby závodu jako svěřené investiční práce s vyššími státními zájmy, s připojením na vlečku ze stanice Včelná. Stavba pokračuje. Národní výbor slíbil dne 20.1.1972, že dává předběžný souhlas k uložení přebytečné zeminy z výkopu na stavbě skladu, do proluky za národním výborem od Úzké ulice směrem k železniční trati. Definitivní, souhlas může dát až po vykoupení těchto pozemků, což předpokládá až ve 2. čtvrtletí 1972. Jako druhou možnost skládky nabídl - po předběžném jednání se Státními lesy - lesní vodoteč, která bude stejně zasypána při stavbě příjezdní silnice ke stavbě vodovodu Vidov - Včelná - Čtyři Dvory.

Dne 24.4.1972 se projednávalo vodoprávní řízení "Vodovodu, kanalizace a kanalizační čistírny", kam byli pozváni vyhláškou MNV i všichni zájemci - majitelé pozemků ze Včelné a Čtyř chalup.

Budoucí sklad bude dovážet produkty nejen drahou, ale především produktovodem na trase Tábor - České Budějovice.

Ke skládce materiálu z pracoviště stavby skladu však ve 2. čtvrtletí 1972 nedošlo, protože vlastníci pozemků v této proluce nedali souhlas k odkupu. Zdá se, že otázka nebude snadná a je možné, že dohody nebude docíleno ani v r. 1973. Materiál z tohoto pracoviště byl proto ukládán se souhlasem MNV na odkoupené pozemky vlastníků Štván, Mach, Jiříčková, které budou zvýšeny na úroveň zrekonstruované cesty do Lesní kolonie, tedy asi o 1 m. Zavezení bylo skutečně provedeno, když před tím bylo položeno kanalizační potrubí odbočující pod budovou národního výboru /čp. 71/ vpravo přes pozemek Mach, Štván s nedokončenou odbočkou pod železniční tratí do Horního Dvořiště.