Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Činnost MV Národní fronty

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Činnost MV Národní fronty

Místní výbor národní fronty odpovídá za svou činnost okres. výboru nár. fronty, jemuž podal zprávu o své práci za minulý rok již dne 3.1.1973. To samo svědčí o pořádku a vztahu k administrativě jejího předsedy Stanislava ČAPKA, ačkoliv svou funkci vykonává při zaměstnání a je zatížen ještě dalšími veřejnými funkcemi. Protože si kronikář netroufá spolehlivě hodnotit obsáhlou práci tohoto orgánu, použije přístupného materiálu a informací jmenovaného předsedy NF.

Velmi kladně je hodnocena spolupráce s MNV a jeho radou. Veškerá činnost se vzájemně prolíná, doplňuje, přináší podněty a tím i výsledky. Daří se zabezpečovat veškeré politicko-výchovné akce, slavnostní schůze a oslavy. MV NF podporuje jednotlivé společenské organizace, takže jejich podniky se někdy stávají podniky celé národní fronty. MV NF si vysoce cení masově politické práce agitátorů NF, kteří v průběhu roku třikrát navštívili naše občany, aby je seznámili s úspěšnou prací v naplňování akce "Z" i celého volebního programu a vyzvali je k další podpoře na úseku zvelebování obce. Zvali je také k účasti na oslavách hlavních politických událostí, které vyzněly jednoznačně pro podporu současné politiky strany. Šlo o oslavy Vítězného února, Májových dnů, Měsíce Československo-sovětského přátelství a výročí 50 let SSSR. Tyto, a jiné veřejné schůze strany s veřejnými plenárními zasedáními měly účast 120 až 200 občanů, t.j. více než 12 až 20% občanů bez ohledu na věk. Kladně jsou hodnoceny MDŽ, MDD a předvečer zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství, kdy se konal lampiónový průvod s raketovou střelbou a vzpomínkovými projevy u pomníku padlých I. a II. světové války a u památníku na pobyt Rudé armády u nás. Také mateřská škola se zúčastnila ve čtyřech případech těchto oslav nebo schůzí. Dvakrát nám také zajistila kulturní program devítiletá střední škola v Rožnově. Národní fronta také zorganizovala ideově-politické školení poslanců a funkcionářů společenských organizací za účasti šedesátišesti funkcionářů. Školení provedl tajemník NF z Čes. Budějovic. Na fond solidarity přispěly všechny organisace v obci.

MV NF konal schůze každý měsíc. Podle potřeby zval do nich zainteresované složky nebo předsedy komisí. Jednotliví členové schůze dostávali pro porady stručný písemný výtah jednání, do něhož si zapisovali poznámky pro své společenské organisace, které je do NF vyslali.