Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Výročí sjezdů KSČ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Výročí sjezdů KSČ

50 let V. sjezdu KSČ

1929-1979: Padesát let od historického sjezdu Komunistnické strany Československa

Ve dnech 18. až 23. února 1929 zasedal v Praze V. sjezd Komunistické strany Československa, který přes půl století jež od jeho konání uplynulo, neztratil na svém významu a poučnosti. Pátý sjezd zvolil do čela Strany Klementa Gottwalda. Dále uvedený výňatek z Přehledu dějin KSČ vydaného v roce 1976 vystihuje program i cestu, po které byla práce Strany po celou dobu vedena.

"Sjezd uložil straně, aby řešila organizační otázky v leninském duchu. To předpokládalo přeměnit stranické organizace v bojové revoluční organizace oproštěné od sociálně-demokratických přežitků, schopné na základě leninských principů, připravit masy pracujících pro boj na svržení panství kapitálu a vytvoření podmínek pro proletářskou revoluci."

Činnost místní organizace KSČ byla obšírně popsána v průběhu uplynulých let kronikářem s. JIŘIČKOU, pamětníkem těch dob, včelenským rodákem, který na Včelné tu dobu prožíval, se členy KSČ přicházel do styku, práci jejich poznal a tak se mu podařilo shromáždit v dokumentaci kroniky obšírný materiál.

30 let IX. sjezdu KSČ

K 30. výročí IX. sjezdu KSČ – plnění jeho usnesení, je zaměřena práce NV zejména v tomto roce, jak uvedeno v zápisech počátku roku. Také další stránky jsou svědectvím, že pro plnění této linie udělalo vedení NV i včelenští občané vše, co bylo v jejich silách a s velkou obětavostí.