Z kroniky Včelné díl VI – Hodnocení roku 1979

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Hodnocení roku 1979

Na předchozích stránkách byla popsána činnost MNV a jeho složek, jakož i zájmových organizací, vyčerpávajícím obsahem, jak bylo při ukončení zápisů za rok 1978 zamýšleno. Shrnuto, dává obraz úsilí, které zasluhuje uznání a ocenění. Výsledek dokazuje i přehled hospodaření za rok 1979, který v plném rozsahu uvádíme:

 PŘÍJMY MNV:
Daň zemědělská        Kčs  3.501
daň z příjmu         "  2.577
daň domovní          "  38.091
poplatky ze psů        "  3.630
správní poplatky       "  3.520
ostatní příjmy (nájem zahr.) "   500
stavebnictví: prodej parcel  "  44.925
školství: stravné v MŠ    "  48.999
místní hospodářství      "  11.368
ostatní příjmy – bytové hosp. "  5.526
převody z fondu rozvoje:
dokončení kanalizace, 
údržba zeleně a další akce  " 179.138
poplatky z místa a zábav   "  2.650
pokuty            "  1.200
ostatní nahodilé příjmy    "  5.168
převody ze sdružených prostř. " 264.017
dotace Okresního nár. výboru " 146.900
účelové dotace ONV      "  63.300 Celkové příjmy...............Kčs 825.010.- ROZPOČET na rok 1979 uvažoval v příjmech
vlastní příjmy MNV v částce   Kčs 143.100
sdružené prostředky       " 420.000
převody z fondu rezerv a rozvoje " 122.000
plánované dotace včetně dodatků " 146.900 Celkem rozpočet.................Kčs 832.000 VÝDAJE MNV:
Vodní hospodářství: dokončení kanalizace Kčs 35.499
Doprava: údržba místních komunikací    "  15.602
Školství: mateřská škola a jídelna     "  88.753
Místní lidová knihovna           "  5.483
Kulturní dům: opravy a kult. výchovná čin. "  28.450
Vnitřní správa: požární ochrana      "  1.757
  poslanci MNV – mzdy a odměny      "  63.800
  správa MNV včetně oprav pohostinství
  "U Kalkušů" a další akce        "  93.100
Sociální péče: doplňková péče-důchodci   "  15.067
Místní hospodářství: odvoz odpadků     "  4.343
Veřejná zeleň a čistění obcí        "  26.271
Veřejné osvětlení             "  27.837
Drobné provozy: odvody NP         "  3.613
Vratky příjmu z min. let za parcely    "  6.413
Příspěvky organizacím           "   700
CELKEM                  Kčs 416.688
Akce "Z-40/79" výstavba nové mateřské
školy a jeslí – čerpáno          " 379.312 CELKEM výdaje.............................Kčs 796.000

ROZPOČET výdajů uvažoval na
běžné výdaje včetně dodatečných dotací  Kčs 290.000
na akci "Z 40/79" výstavbu mateř. školy  "  542.000 CELKEM...................................Kčs 832.000

Přebytek prostředků: Kčs 29.000 se převádí do dalšího roku.

Z přehledu též vysvítá, že při hospodaření prostředky bylo postupováno s maximální hospodárností a využitím pro všechny úkoly. Nemalý podíl má občanstvo, které v dobrovolných brigádách pracovalo z převážné části zdarma.

Výstavba mateřské školy nečerpala prostředky v plné výši rozpočtu z té příčiny, že zahájení výstavby mělo 3-měsíční zpoždění oproti plánu. Úspory elektrické energie ve veřejném osvětlení dosáhly zhruba 50% předpokládaného limitu (dle dřívějších let). Část svítidel byla vyřazena z provozu, bylo dbáno na včasné zapínání a vypínání osvětlení. Při tom osvětlení veřejných prostranství bylo dobré a postačující. Také ukázka, jak se dají ušetřit společné finanční prostředky.