Z kroniky Včelné díl VI – Závěr

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Závěr

Na ukončení roku je třeba zdůraznit, že hlavním a také nejobtížnějším úkolem pro celé vedení národního výboru byla příprava a zahájení výstavby nové mateřské školy a jeslí. Dokonalá příprava a rozplánování prací, postupu, koordinace pracovníků, zajištění všech potřeb v tomto začátku, zaručuje úspěch v dalších fázích výstavby. Na tuto okolnost byl kladen velký důraz a přípravě celé stavby věnována největší pozornost. Není třeba zatajovat, že bylo obtížné zajistit i nemalou účast brigádníků po celou dobu výstavby. Pochopení a spolupráce všech složek ONV v Čes. Budějovicích v těchto počátcích přispěla k úspěchu.

Při tom byly řízeny i práce na vodovodu, kabeláží elektrické sítě a úpravě ulic po zásahu mechanizačních prostředků při hloubení rýh.

V dobré spolupráci všech složek MNV a za podpory občanů se jistě podařilo splnit závazek, který si na počátku roku MNV dal a VČELNÁ ve své výstavbě pokročila o značný kus plánované cesty kupředu!

Úkolů zbývá ještě mnoho. Věříme však, že plnou spoluprací a podporou vedení MNV, podaří se splnit program, který má naše obec před sebou.

Chceme žít v míru a spokojenosti na naší Včelné, – krásné vzhledem, upravené, radostné v bohatém a naplněném životě všech spoluobčanů a celé naší společnosti. Chceme vést ke krásným zítřkům generaci, která po nás nastupuje!