Z kroniky Včelné díl VI – Komise veřejného pořádku

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Komise veřejného pořádku

Činnost ostatních komisí při MNV byla podrobněji popsána v min. roce. Kromě této náplně bylo úsilí zaměřeno více na zajišťování stavby nové MŠ, brigádnické práce.

Nelze pominout však některé zásahy v kompetenci komise ochrany veřejného pořádku: nemalou starost působí členům komise i příslušníkům VB a jejich pomocníkům řešení dopravní situace v obci. Pokud nebude hlavní provoz převeden na přeložku silnice Planá – Kamenný Újezd (až v roce 1981) je třeba vyžadovat od všech účastníků dopravy a provozu, tady i od chodců, zvýšenou opatrnost a zejména ohleduplnost. S Okresním odd. VB v Kam. Újezdě dohodnuto jednak vyznačení přechodů na křižovatce z pohostinství Jednoty "U Kalkušů" a snížení rychlosti vozidel přes celou obec. Postupně budou i křižovatky v ulicích označeny dopravními značkami. V samotné obci čekají komunikace na instalaci vodovodního potrubí, aby konečně mohl být povrch ulic i chodníčky při nich definitivně upraveny. Dopravní situaci v obci dokládá další přehled o dopravních nehodách v samostatné kapitole.

Ve společenském soužití řešila komise za účasti Okr. odd. VB v Kam. Újezdě spory v rodině občana Frant. Nováka, Withanova ulice 194, invalidního důchodce. Ač v dřívější době velmi dobrý pracovník a velmi schopný, rád se občas napil. Po úrazu, který jej přivedl do invalidního důchodu, propadl tomuto zlu v plné míře. Nepomohla ani léčba v protialkohol. léčebně. V rodině pak dochází k hádkám. Podobný případ nesouladu v rodině řešila komise u občana Václava Hlacha, řidiče nar. r. 1943, bytem Včelná, Dlouhá ul. 352. Trochu alkoholu, neb horká krev ještě před čtyřicítkou, či nerozvážné mládí?

Členové komise byli též nápomocni při sčítání obyvatel k 1.11.1980 a spolu s členy ČSPO zajišťují požární hlídky. K pořádku patří i nové tabule označující zákaz skládky odpadků a popele, přestupek se hodnotí pokutou Kčs 100,-. Odpad, který neukáznění občané porůznu odkládali, opravdu hyzdil veřejná prostranství a "dělal Včelné ostudu".

Skládka popele a odpadu je určena pod tratí, kde se zaváží rokle /u Lesní kolonie/. Před několika léty byla k této skládce vybudována příjezdová cesta. S nelibostí možno vidět, že na stávající ornici – lučinu je některými podniky navážen stavební kámen, balvany, hrubé bouračky i železo a ornice zůstává vespodu!