Z kroniky Včelné díl VI – Veřejná plenární zasedání MNV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Veřejná plenární zasedání MNV

Plenární schůze výboru MNV je svolávána dle potřeby projednání některých záležitostí, nejméně však jednou měsíčně. Veřejnost jest přizvána zejména u příležitosti oslav a výročí památných dnů.

Prvé veřejné plenární zasedání v roce 1980 konáno při oslavách vítězného února dne 19.2. v Kulturním domě. Účast 76 občanů z toho 15 poslanců. Zasedání vedl tajemník s. Novák. Předseda MNV s. FRÍD seznámil účastníky s výsledky práce v uplynulém období, připomněl současné události ve světě, z nichž pak dedukoval nutnost dalšího úsilí občanů o plnění všech úkolů a úsilí o zachování míru:

"Světový vývoj prochází těžkým obdobím, kdy roste napětí a kdy horečné
zbrojení nabývá stále nebezpečnějšího charakteru. Na druhé straně se
aktivizují politické kontakty mezi státy s různým společenským zřízením, aby
bylo posíleno mírové úsilí."

Připomněl současné události v Polsku, podal zprávu z moskevského setkání představitelů Varšavské smlouvy a úsilí SSSR o zachování míru.

V dalším hodnotil práci za uplynulá období: končí se poslední rok 6. pětiletky a vstoupíme do nového volebního období. Prvním bodem volebního programu bylo nutno zajistit v investiční akci "Z" výstavbu nové MŠ, další napojení obce na kanalizační síť a v podstatě dokončit kanalizaci v celé obci. V dalším uvádí výčet úkolů, které byly ve volebním programu vytýčeny, co bylo splněno a co ještě zbývá. V naší kronice bude o těchto úkolech zmínka v kapitole na uzávěr roku.

V dalším plenárním zasedání, za účasti veřejnosti dne 29.9.1980 v Kulturním domě za účasti 67 občanů, hovořil s. Čapek o závěrech 15. zasedání ÚV KSČ v návaznosti na práci MO-NF a jeho složek. Zasedání vedl s. Urban. Předseda MNV s. Fríd podrobně hovořil o investiční akci "Z" – výstavbě nové MŠ. Jmenovitě vyzdvihl některé brigádníky z řad důchodců, jakož i ostatní občany, kteří odpracovali v tomto roce na stavbě nejvíce hodin. V dalším předseda MNV hovořil o situaci v drobných akcích neinvestičního rázu: úpravy Kulturního domu, instalatérské práce v pohostinství, oprava fasády a pod. Hodnocena též pomoc občanů při žňových pracích v JZD Jankov. Pak seznámil přítomné s písemnou zprávou Dopravního podniku, Čes. Budějovice ohledně změny linky č. 7. I když změna poněkud vylepšila dopravní situaci, narůstajícím potřebám dopravy do krajského města nevyhovuje.

Zprávu o finančním hospodaření MNV podal předseda finanční komise s. Bohumil Kovařík.

S. učitel Stanislav Pražák, předseda školské a kulturní komise, vyhodnotil čtenářskou soutěž na rok 1980. Jako nejlepší čtenáři vyhodnoceni a obdrželi odměnou knihu: Babka Václav st., čp. 135, Lojdová Ludmila, čp. 66, Čapek Stanislav, čp. 251.

V další diskusi projednáno zřízení vodovodních stojánků v místech, kde je nedostatek vody ve studních. Dále hovořeno o výstavbě nové MŠ – uvedeme v samostatné kapitole. Z tohoto společného zasedání MNV a MV NF vyplynulo "usnesení", které pro svoji charakteristickou náplň, bude uloženo v přílohách této kroniky.

Další veřejné plenární zasedání opět v Kulturním domě bylo spojeno s oslavou VŘSR – dne 7.11.1980. Účast uspokojivá: 20 poslanců a 56 občanů. Hovořeno o úkolech, které je třeba ještě do konce roku splnit, o plnění socialistického závazku obce a přípravě plánu na příští rok.

Na ukončení roku sešli se občané ještě 19. prosince na veřejném plenárním zasedání v Kulturním domě. Byla to přehlídka vykonané práce, vyhodnocení nejlepších brigádníků zejména na stavbě MŠ, odměny a uznání za tuto práci, (dárkové koše a knihy) a bohatá diskuse o přípravě plánu do posledního roku volebního období. Je prostě ještě mnoho, co pro vzhled a úpravu v obci jest vykonat a co zůstává zatím jen přáním našich občanů.