Z kroniky Včelné díl VI – Hospodaření MNV 1980

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Hospodaření MNV

V průběhu roku sledovala finanční komise na svých schůzích plnění plánu rozpočtu na rok 1980 ve všech jeho položkách. Přihlíženo k maximálním úsporám ve výdajích, k jejich nejefektivnějšímu využití, tak, aby byly plněny plánované akce i okamžité potřeby vyskytnuvší se v průběhu roku. V celku podařilo se rozpočet dodržet.

Položky vlastních příjmů a výdajů pohybují se v rámci limitů za rok 1979, jak podrobně uvedeno v kronice již zde. Za rok 1980 činí vlastní příjmy Kčs 128 435.-. Další potřebné prostředky doplňovány dotacemi z rozpočtu Okresního národního výboru v Čes. Budějovicích. Na akci "Z" dotována z FR ONV částka 587.932.60, ze sdružených prostředků Kčs 487.355.60. Plánovaná dotace do rozpočtu MNV (na krytí výdajů MNV) činí Kčs 71.000.- Na akce neinvestiční povahy (oprava dětské poradny, úprava pohostinství Jednoty "U Kalkušů" a úpravy Kulturního domu) poskytnuto 52.708.-- a další účelové prostředky ONV Kčs 32.600.-. Celkové příjmy včetně všech dotací činí Kčs 1,340.31.60. V příjmech jest novinkou položka "vodné a stočné" částkou Kčs 4.446.-, která zahrnuje poplatek vybíraný od občanů za "kanalizační odvod splašků – stoky" po dokončení kanalizační sítě v obci.

Celkové výdaje v roce 1980 činí Kčs 1,334.029.70. Z toho na akce "Z" použito celkem Kčs 1,057.733.70 a na ostatní výdaje dle rozpočtu Kčs 276.296.-.