Z kroniky Včelné díl VI – Nová mateřská škola Akce "Z-40"1979

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Nová mateřská škola, akce "Z-40" 1979

Výstavba nové mateřské školy a jeslí zůstává i v roce 1980 hlavním bodem plnění volebního programu a k němu bylo zaměřeno hlavní úsilí všech složek MNV a jeho pracovníků. Počáteční práce byly popsány v naší kronice díl VI. zde v roce 1979, kdy byla stavba zahájena.

Přípravné práce, geologický průzkum, zaměření pozemku, zaměření samotné stavby, odlesnění a projednání projektové dokumentace i povolovacího řízení je popsáno v kronice díl V. za rok 1977 a 1978.

S výstavbou započato v červnu 1979 hloubením základů. Do konce téhož roku vytvořena hodnota díla za 502 tis. Kčs a bylo odpracováno občany 5.030 hodin, z toho 1.029 hodin zdarma.

Celková rozpočtová hodnota této stavby činí 4,565 tis. Kčs a její dokončení a předání do provozu je plánováno na měsíc březen 1982. V roce 1981 by měla být prakticky stavba dokončena a v průběhu zimních měsíců dokončena instalace veškerého zařízení a vybavení místností.

V roce 1980 byl plán výstavby v této akci 1,314 tis. Kčs překročen o 76 tis. Kčs v hodnotě díla; dosaženo 1,390 tis. Kčs ve výkonech. Finanční náklady: plán 920 tis. Kčs překročen o 143 tis. Kčs v důsledku předzásobení materiálem, vynaloženo 1,157.734 Kčs. Z toho dodavatelské výkony činí 61.000 Kčs. Odpracováno celkem 24.547 brigádn. hodin, z toho 4.945 hodin zdarma.

Během února 1980 došlo ke změně stavbyvedoucího: dosavadní vedoucí stavby s. FALL Václav z podniku Sigma, České Budějovice, požádal o zproštění z funkce z důvodů potíží v zaměstnání. MNV nemohl mu rovněž vyhovět v některých jeho požadavcích, zejména pokud šlo o získání a odměňování pracovníků. Převzetí této funkce projednáno v radě MNV se s. Janem PÍCHOU, bydlištěm na Včelné, ul. V sídlišti čp. 318. Je to iniciativní pracovník ve stáří 38 let, na Včelné získal parcelu, na které si postavil rodinný domek.

V roce 1980 zahájeny práce v měsíci březnu. Pracuje se denně i za nepříznivého počasí, poněvadž některé práce, jako vnitřní omítky, úprava topných kanálů, elektroinstalace, osazení oken a dveří, vyzdění příček apod., bylo možno zdolat již pod střechou. V podzimu přispělo příznivé počasí, které trvalo skoro až do vánoc, aby práce stavební i na poslední hlavní budově byly v přízemí dokončeny a ostatní budovy zastřešeny s oplechováním.

Pracovníci byli z převážné části získáni náborem z brigádnické účasti našich občanů. K plynulé účasti na brigádách byli občané pozváni zvláštními listy při národních směnách a jiných příležitostech, apelováno na členy místních organizací a důchodce. MNV rozeslal všem domácnostem informační list s údaji o programu celé stavby se žádostí, aby na oddělené části se zavázali k odpracování určitého počtu hodin, případně uvedli, kdy by bylo pro ně vhodné práce se zúčastnit, aby potřeba pracovníků byla kryta plynule. Závazky na odpracování brigád mají též všechny organizace NF. Dohodnuta též povinnost všech rodičů, kteří se ucházejí o umístění svých dětí v mateřské školce, k odpracování 50 hodin zdarma, ostatní občané 15 hodin. Další pracovní hodiny budou honorovány dle platného sazebníku pro akce "Z". V místní prodejně Jednoty umístěn též poutač s výzvou k účasti na výstavbě s údaji o výši mzdy.

Při plenárním zasedání MNV dne 29.9. v Kulturním domě poděkoval předseda MNV s. Fríd pracovníkům, zejména pak z řad důchodců, kteří svým přístupem a stálou účastí na stavbě se o dobrý výsledek výstavby zasloužili. Byli to:

JOHANÍK Bohuslav starší, mistr na stavbě: 647 hodin
MAXA Václav    "   odpracoval  365 hodin
PETR František   "     "    340  "
SARAUER Karel   "     "    333  "
STROPKOVÁ Albína       "    326  "
ŠERHAKL Josef         "    256  "
HOUSKOVÁ Anna st.       "    153  "
MAXOVÁ Anna st.        "    104  "

Poděkování patří též stavbyvedoucímu s. PÍCHOVI, ale i těm, kteří na stavbě pracovali mimo své zaměstnání odpoledne ve všedních dnech a o sobotách a nedělích. Jsou to zejména:

LIŠKA Josef, odpracoval 659 hodin
LECO Jan     "   584  "
DUBSKÝ Václav  "   560  "
PILICH Frant.  "   530  "
NEJEDLÝ Bohumil "   359  "
PINTER Vlastimil "   191  "
KALAMÁR Frant.  "   165  "
KLÍMOVÁ Marie  "   103  "

Nejlepším pracovníkům byly předány dárkové odměny a čestná uznání při veřejném plenárním zasedání v Kulturním domě dne 19. prosince 1980.

K 11. prosinci 1980 – na kontrolním dni – zapsána následující úroveň stavby:

1/ budova elektrokotelny: jsou dokončeny vnitřní omítky, budova je zastřešena a je připravena pro montáž technologické části. Prozatím slouží ke skladování drobného vodoinstalačního materiálu.

2/ pavilon C – jesle: budova je zastřešena, jsou osazena prefabrikovaná okna a v průběhu zimního období dokončuje se elektroinstalace a budou započaty vnitřní omítky.

3/ spojovací chodby: v podzimu ukončeno zastřešení, jsou zasazena okna a po ukončení elektroinstalace bude možno i tuto část v hrubé stavbě dokončit.

4/ hospodářský pavilon: budova je připravena k zastřešení. Jsou osazena okna, vyzděny příčky. I tento pavilon bude hned na počátku dalšího roku dokončen.

5/ školka – budova B: budova je ve stadiu hrubého zdiva s osazením prvních stropů a s částečným vyzděním druhého podlaží.

Stavba je průběžně předzásobena hrubými stavebními materiály. Vzduchotechnika, truhlářské práce, technologie kotelny, zámečnické práce, vodoinstalace, montáž výtahu byly v předstihu objednány a přislíbeny jednotlivými dodavateli. Chybí vodovodní přípojka, takže vodu dosud nutno dovážet cisternou zhruba jednou týdně.

Pro rok 1981 a část roku 1982 zůstává plán výkonů za 2,749 tis. Kčs. I když přihlížíme k tomu, že část prací bude zadávána dodavatelům, pomocné práce zůstanou pro brigády občanů a to je úkol nemalý. Bude též třeba upravit prostranství kolem školky a zajistit plynulý provoz. Tedy napnout všechny síly!