Z kroniky Včelné díl VI – Výstavba rodinných domků

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Výstavba rodinných domků

Dokončuje se toliko výstavba rodinných domků započatá v dřívějších letech. Přidělena byla tato popisná čísla:

402 PAJDAR Jaromír, Družstevní ul.

403 DVOŘÁK Zdeněk a Jaroslava, Nová ulice

404 VALVODA Václav a Anna, Lesní kolonie

405 Ing. KLOJDA Josef a Helena, Jiráskova ul.

Pro současné potíže v zásobování pitnou vodou a nepostačující kapacity trafostanice v rozvodné síti elektr. energie, bylo povolování dalších staveb zastaveno.