Z kroniky Včelné díl VI – 35. výročí osvobození

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

35. výročí osvobození

Slavnost k 35. výročí osvobození naší vlasti hrdinou Rudou armádou, spojenou se slavnostním plenárním zasedáním MNV ve Včelné, uspořádána dne 8. května 1980 pod záštitou VO KSČ, MNV a MV NF v Kulturním domě.

Slavnost zahájena kulturním programem školy Boršov. Recitaci řídil s. učitel TRŽIL s dětmi 4. třídy. Vložky se zpěvem vedla s. učitelka Kindermanová se žákyněmi 5. třídy. Vystoupení dětí – i když poměrně obsáhlé – zaujalo všechny účastníky oslavy a přispělo i svým obsahem k vyzdvižení památnosti oněch dnů. Z bohatého obsahu vyjímám jen krátké úryvky z recitace:

"Krasnaja armija, pomoz mi,
slyš mou bídu, vím, daleko je k nám,
pro slávu revoluce, pomoz mi,
jsem tu sám a mám jen holé ruce."
"Lidické růže oči mé poutají,
na jednu bělounkou dívám se potají.
Růžičko kouzelná, růžičko milá,
proč jsi sem, poupátko, vsazena byla?
Proč asi v kalíšku na drobných pestících
nevidím u tebe veselý, šťastný smích?
Snad tobě v kalíšek slzičky padly,
za všechny životy, jež tenkrát zvadly."

Slavnostní projev přednesl s. učitel Stanislav PRAŽÁK, předseda školské a kulturní komise při MNV, Včelná. Vzpomněl nejen oněch památných dnů osvobození, zaměřil jejich význam k dnešní době a dedukoval naši povinnost, jak odkaz té doby zachovat pro další generace. Referát v plném znění ukládáme do příloh kroniky, přes to bych rád vyzdvihl některé statě v zápise této kroniky, jako trvalý doklad myšlení našich občanů dnešní doby:

"Před 35 lety skončila druhá světová válka, největší a nejkrvavější v dosavadních dějinách lidstva. Historické vítězství nad fašismem v roce 1945, na němž měl Sovětský svaz rozhodující podíl, bylo událostí světodějného významu. Zásadním způsobem ovlivnilo poválečný vývoj v Evropě a na celém světě. Uvolnilo mohutné revoluční síly, jejichž protifašistický zápas přerostl v národně-demokratické a socialistické revoluce v celé řadě evropských a asijských zemí. Jejich výsledkem bylo vytvoření světové socialistické soustavy."

Dále zdůraznil a číselně doložil obrovské úsilí a oběti sovětského lidu, na jehož bedrech spočívalo rozhodující břemeno zápasu a konečný výsledek války. Vzpomněl též televizního seriálu "Velká vlastenecká válka" vysílaného Československou televizí v poslední době. Ve 20. dílech byl podán v mnoha autentických dokumentech obraz obrovského úsilí sovětské země, veškerého ruského lidu, až do úplného vítězství a osvobození ostatních němci obsazených území i naší drahé vlasti.

Připomněl únorové vítězství našeho lidu v roce 1948 a vyzvedl výsledky dosažené za uplynulých 35 let ve výstavbě Československa, rozvoj ekonomiky, průmyslu a upevnění mezinárodní pozice v socialistickém společenství, zejména pak ve spolupráci se Sovětským svazem.

Referát byl zaměřen rovněž na program vlády a strategickou linii hospodářské politiky KSČ, zaměřenou na vysokou efektivnost výroby a hospodárnost a další výstavbu a rozvoj měst i obcí. Připomněl, že:

"výsledky budou záviset jen na nás, na milionech pracujících v závodech, na polích, na školách i ve službách. Budou záviset na kázni, přístupu, obětavosti, uvědomění a svědomitosti každého z nás, – na úseku, kde pracujeme i v místě, kde žijeme. Jiná cesta k úspěchu nevede!"

Jen tak možno řešit problémy a najít cestu k řešení současných komplikovaných politických i hospodářských mezinárodních vztahů. Není naléhavějšího úkolu, než zastavit horečné zbrojení, najít cestu k trvalému míru, životu bez válek a ničení. Dospět k dorozumění mezi národy.

Závěr projevu opět v doslovném znění:

"V pevné jednotě zemí socialistického společenství, v jejich prohlubující se všestranné spolupráci, spatřujeme záruku, že mír a výsledky porážky fašismu ve druhé světové válce budou uhájeny, že socialismus, pokrok a mír se budou dále upevňovat a rozvíjet.

S tím spojujeme i každodenní úsilí za další naplnění politiky KSČ a rozvoj naší socialistické vlasti!"

V dalším programu hovořil předseda MNV s. FRÍD o činnosti národního výboru a úkolech, které v tomto roce nás ještě čekají. Projevil přání, aby občané projevovali větší zájem o veřejnou činnost v obci a neponechávali plnění úkolů jen pro dost malou řadu našich občanů.

Po ukončení programu vyhrávala k poslechu i tanci "Baráčnická lidovka". Zápis této oslavy doplníme ještě vzpomínkou na události roku 1945, jak jsme je prožívali na Včelné – ve zvláštní pasáži na ukončení zápisů roku.