Z kroniky Včelné díl VI – Na závěr roku 1980

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Na závěr roku 1980

K závěru roku nelze pominout celosvětový vývoj a události, hojně komentované v tisku, jež v nás vzbuzují oprávněné obavy.

Úsilí o zabezpečení trvalého míru na této planetě v konfrontacích mezi národy a zejména mezi světovými velmocemi, dostává se do "slepé uličky". Západní mocnosti, zejména USA, vydávají obrovské částky na překotné zbrojení, posilují ohniska válečných požárů a vytváří nová. Svět je šíleně hnán do rozporů, které vyúsťují v násilí, rozvrat a terorismus. Roste nezaměstnanost a nespokojenost.

Na druhé straně národy socialistického společenství, při vzájemných návštěvách, utužují spoji soudržnost a spolupráci pod vedením Sovětského svazu. Středem pozornosti se stává Asie, kde se zájmy obou velmocí střetávají.

Na předchozích stránkách jsme v popisu činnosti NV a zájmových organizací podali plně obraz vykonané práce. Socialistický závazek byl nejen splněn, vykonáno i mnoho další práce navíc. S uspokojením můžeme vstoupit do nového volebního období, které v programu prací je již v tomto roce připravováno. Dokončit stavbu nové mateřské školy, v podstatě již v roce 1981, pak vodovodní síť a konečné úpravy ulic s další úpravou veřejných prostranství. V pozadí zůstává odsunutý program výstavby víceúčelové budovy: pohostinství, budovy národního výboru, čítárny a kluboven.

Hledíme vpřed s velkými nadějemi, s důvěrou v obětavost a píli našich občanů i jejich dovednost; ve víře ve zdárný a klidný vývoj v naší vlasti i ve světě! Chceme MÍR a tento program stavíme na svůj štít!