Z kroniky Včelné díl VI – Z činnosti komisí MNV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Z činnosti komisí MNV

Kromě úkolů vyplývajících z funkční náplně a plánu práce všech komisí při MNV, byla činnosti členů zaměřena z valné části na výstavbu nové mateřské školy a zajišťování brigádnické účasti občanů. Členové komisí museli v účasti na těchto brigádách jít příkladem. V průběhu roku byly komise obsazeny novými členy, jak bude dále uvedeno.

KOMISE FINANČNÍ scházela se pravidelně v každém měsíci, aby sledovala hospodaření MNV, plnění rozpočtu v souladu s potřebami a možnostmi finančního odboru ONV. Sledováno inkaso daní a poplatků od obyvatel. Předsedou komise zůstává s. Kovařík Bohumil, do řad členů zvoleni: s. Josef Kalkuš, Hana Lišková, Josef Hanetšleger, Milena Kalkušová, Božena Housková.

KOMISE PRO VÝSTAVBU: kromě povolovacích řízení staveb v obci při občanské výstavbě byla činnost členů zaměřena na výstavbu nové mateřské školy. Jako odborníci vykonávali dohled při stavbě a v kontrolních dnech měli poradenskou činnost. Do nového složení komise zvoleni: předseda s. Houska Jan, členové: Šandera Pavel, Chrt Josef, Pícha Jan, Pils Zdeněk, Dubský Václav, Studenovský Václav, Nováček Miroslav, Ing. Vlad. Veselková, Spiral Josef, Paidar Jaromír.

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ: její činnost je úzce spjata s činností ČČK a Svazu žen a je řízena odborem ONV. Pokračováno v záslužné činnosti let minulých v péči o osoby přestárlé, osamocené, naše občany v Domovech důchodců. Se Sborem pro občanské záležitosti věnují milou pozornost našim důchodcům. V jejich péči je též místní dětská poradna v budově dřívějšího Národního výboru. Předseda: s. Marie Babková. Za nové členy zvoleni: s. Krepsová Zdenka, Valvodová Anna, Antal Alexander, Čížková Jana, Marková Marie, Šlinc Josef.

KOMISE KOVP - OCHRANY VEŘEJNÉHO POŘÁDKU: dohlížela na dodržování bezpečnostních předpisů a pořádku na stavbě mateřské školy. V dalším možno s uspokojením potvrdit ukázněnost našich občanů. Nově zvolení členové: s. Kalamár František, Gaselderferová Marie, Šafář Miroslav, Čížek Josef, Vyžrálek František, Liška Josef. Předseda s. Jan Vítovec.

KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU: členové převedeni do Tělovýchovné jednoty Sokol a do MO Svazarmu a ve smyslu nových ustanovení o národních výborech byla tato komise zrušena.

Nově ustanovena KOMISE OBCHODU A SLUŽEB pro úzkou spolupráci s dohlížecím výborem Jednoty. Zvoleni členové: s. Vačkář Václav, Stejskalová Marie, MVDr Neckář Josef, Pražáková Marta, Fraňková Dagmar, Hálová Alena. Předseda s. Bohuslav Urban.

KOMISE ŠKOLSTVÍ A KULTURNÍ: předsedou zůstává s. Stanislav Pražák, učitel a osvědčený agilní člen rady MNV a zkušený kulturní pracovník. Ke spolupráci zvoleni členové: Rožboud Pavel, Čížek Jiří, Miesbauer Karel, Vlček Karel, Housková Anna, Dr. Sandholec Bedřich, Šandera Bohuslav, Ondrová Hana.

Ve své činnosti zaměřuje se zejména na doplňkovou výchovu mládeže. V průběhu roku 1981 věnována pozornost dobré přípravě voleb do národních výborů.

Nově upravený sál s ústředním vytápěním v pohostinství Jednoty "U Kalkušů" umožňuje pořádat častěji i akce menšího rozsahu, přednášky, filmy, zájmové schůze a pohovory. Větší akce patří do Kulturního domu. Dobře se využívají místnosti knihovny, kde zejména školní mládež má příležitost vybrat si nejen knihy a časopisy, najít vhodnou četbu, vyměnit si získané vědomosti a seznámit se s novinkami na knižním trhu. Je zde stálá a časem vyměňovaná expozice z dokumentace kroniky, ukázky prací žáků a poutače při různých příležitostech. I nejmladší dorost z mateřské školy zavítá občas k prohlídce výstavky a s. učitelka doprovodí výkladem vystavené obrázky. Podobně jsou organizovány návštěvy dětí Základní devítileté školy v Boršově. Zájmu dětí těší se zvláště zápisy kroniky z dějin obou obcí. V dalším programu projednává se uplatnění zápisů kroniky přímo ve škole při vhodné výuce a v zájmových kroužcích. Chceme vytvářet zájem o dění v obci a předávat zkušenosti mladším pokolením.