Z kroniky Včelné díl VI – Předvolební schůze NV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Předvolební schůze NV

Na předvolební schůzi byli občané pozváni do Kulturního domu na pátek 29. května 1981 v 19 hodin. Výzdobu zajišťoval s. učitel St. Pražák, květiny obstarali zahrádkáři a ČSŽ. Sál KD byl naplněn do posledního místa.

Pro úplnost zaznamenáváme seznam členů volební komise sestavené již v předvolebním období:

předseda MAXA Václav, Husova ul.
místopředseda: Ondra František, Jiráskova 77
tajemník: Letfusová Ludmila, Rybákova 160
členové: Kovaříkova Věnceslava, Husova 113
     Dubská Alena, Lesní kolonie 244
     Špiral Josef, Tř.5.května 32
     Šandera Bohuslav, Nádražní 321
     Bílek Václav, Lesní kolonie 339
     Vinická Jiřina, Tř.5.května 276

Okrsková komise:

předseda: Hájková Irena, Dlouhá 303
místopředseda: Miesbauer Karel, Tř. 5. května 342
tajemník: Opekarová Věra, Hraniční 259
členové: Prechtová Zdenka, Družstevní 381
     Placer Patrik, Tyršova 151
     Kalkušová Milena, Rybákova 158
     Šťastná Hana, ul. gen. Svobody 307

Předvolební schůze se všichni tito činovníci zúčastnili a přítomni byli všichni navrhovaní poslanci-kandidáti do národního výboru. Schůzi řídil s. Bohuslav URBAN. Za odborový svaz ROH promluvil s. Loberšíner. S kandidáty do vyšších zastupitelských sborů seznámila občany Včelné zástupkyně s. Dvořáková. Z těchto navrhovaných kandidátů se naší volební schůze zúčastnil pouze s. Novák, poslanec do Okresního národního výboru v Čes. Budějovicích.

Program zahájily členky OV SSM z Čes. Budějovic. Se závěry XVI. sjezdu KSČ - zejména pak s promítnutím na místní podmínky v naší obci promluvil s. Loberšíner, který se sjezdu zúčastnil. Ve vztahu k mírovému úsilí SSSR rozvinul závěry sjezdu KSČ s. MUDr. Nesrovnal, člen výboru VO KSČ a v diskuzi jej velmi pěkně doplnil s. František Ondra.

V dalším byli občané seznámeni se všemi kandidáty za poslance do národního výboru.

Zhodnocení volebního programu NF za uplynulé volební období a jeho plnění přednesl s. JUDr. Vavroch František, za ŠKK s. Pražák Stanislav, za finanční komisi s. Kovařík Bohumil, za stavební odbor s. Jan Houska. Předseda MNV s. Fríd Václav seznámil občany s plněním investiční akce "Z" nové mateřské školky a volebním programem pro další období. Poděkoval poslancům i všem občanům a organizacím za jejich obětavou práci a za vše, co pro zkrášlení a výstavbu naší obce bylo vykonáno.

Zástupci ONV předali MV Národní fronty "čestné uznání" od Okresního výboru NF. Poděkoval s. St. Čapek a vyslovil též uznání všem spolupracovníkům NF za jejich práci.

Po diskuzi přednesl předseda MNV s. Fríd mírovou rezoluci, která byla všemi účastníky schůze schválena. Bohatý pořad setkal se s pochopením všech účastníků schůze a přednesená themata řečníků byla přijímána kladně - potleskem!

Důstojný rámec veřejné předvolební schůze doplnila hudba PS pod vedením s. Nýdla, bývalého našeho občana, profesionálního hudebníka - nyní již v důchodu.