Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Příprava voleb

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Příprava voleb

K volbám do zastupitelských sborů byla Včelná již v předvolebním období slavnostně vyzdobena prapory a vlajkami zemí socialistického tábora. Propagační skříňky dostaly slavnostní výzdobu s programem pro další volební období. V prodejně Jednoty byla umístěna tabule s fotografiemi a jmény všech kandidátů za poslance NV.

Výběr kandidátů do sboru poslanců Místního národního výboru předpokládal obsáhlou debatu a projednání návrhů ve všech složkách Národní fronty. Bylo přihlíženo zejména k tomu, aby všechny organizace i politické složky měly mezi poslanci své zástupce, kteří by zajišťovali aktivitu organizace. Kromě zkušených a osvědčených poslanců, zapojeni občané z řad nových osídlenců, kteří posílili Včelnou při výstavbě rodinných domků. Výběr se orientoval hodně na občany mladší, nebo střední věkové kategorie, neboť značné úkoly ve výstavbě obce v dalších letech budou požadovat pracovníky v plné životní síle a životního elánu. V příloze kroniky uvádíme "přihlášku kandidátů NF k registraci" tak, jak byla nadřízenými orgány schválena a otištěna na volební lístek. Přihláška je doplněna bližšími údaji.

Vzhledem k okolnosti, že za kandidáty byli navrženi občané naší veřejnosti méně známí, sestaveny fotografie všech kandidátů s příslušnými texty na desce a vystaveny za výlohou prodejny Jednoty. Při této akci se opět uplatnila činnost kronikáře v rámci tvorby dokumentace. Později stala se tato tabule součástí výzdoby volební místnosti v Kulturním domě. Občané byli též seznámeni s podrobnostmi ve výstavbě nové mateřské školy v kopii situačního plánu školky.

V předvolebním období bylo na schůzích jednáno o úkolech na podporu závěrů XVI. sjezdu KSČ a mírové politiky SSSR. Dne 24. dubna konala se schůze s mladými voliči v MLK za účasti 32 voličů. V debatě seznámeni voliči s programem ve výstavbě obce a hlavním účelem bylo projednat připomínky mladých lidí k tomuto programu.

Ke konci měsíce května byl propagační materiál soustředěn v sále Kulturního domu a doplněn na několika tabulích bohatým výběrem z dokumentačních snímků příloh naší kroniky. Tato obrazová část doplněná stručnými texty podávala přehled vykonané práce na zvelebení obce za uplynulá volební období a nastínila program do dalších let. Byla též důstojným doplňkem výzdoby Kulturního domu při volbách i předvolební schůzi, jakož i při ustavujícím plenárním zasedání nově zvoleného národního výboru.