Z kroniky Včelné díl VI – Projev předsedy MNV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Projev předsedy MNV

Z projevu nově zvoleného předsedy MNV s. Václava FRÍDA vybíráme podstatnou část, kde je hodnocena jednak práce za uplynulé volební období, dále pak vytýčeny směrnice a úkoly pro práci MNV a všech jeho složek pro období další. Bude zajisté správné, zachovají-li se v naší kronice některé stati doslovně! S. předseda uvádí:

"Volby do zastupitelských sborů všech stupňů skončily přesvědčivým vítězstvím kandidátů NF na poslance. Jejich výsledky prokázaly společné odhodlání občanů dát všechny své síly a schopnosti pro další výstavbu naší socialistické společnosti, výstavbu naší obce a pro mírový život.

V žádném případě nejde pouze o silná slova, což voliči prokázali zejména při volbách, ale i v celém předvolebním období. O tom svědčí skutečnost, že i v naší obci se zúčastnilo veřejné předvolební schůze na 200 občanů. Volbami končí jedna z etap činnosti zastupitelských sborů a začíná nová, která bude ještě náročnější a obtížnější.

Na dnešní ustavující schůzi složili nově zvolení poslanci slib a otevírá se nový volební program národní fronty. Tím bude položen základ pro příští působnost MNV. Věřím, že když jste dali hlasy svým zástupcům, že je nenecháte v poslaneckých funkcích osamocené, ale budete jim v jejich náročné a odpovědné práci pomáhat. Mezi poslanci je mnoho mladých lidí, kteří se zejména z počátku neobejdou bez pomoci zkušených funkcionářů, orgánů NF a bez podpory stranické organizace. Hodně však bude záležet na jejich politické a odborné přípravě nezbytné k důslednému plnění poslanecké funkce.

Výsledky voleb celé ČSSR potvrdily prohlubující se morálně politickou jednotu našeho lidu pod vedením KSČ a této jednoty je nanejvýš třeba při realizaci závěrů sjezdu strany a cílů 7. pětiletky."

Jako hlavní cíle, které mají vést činnost NV vytýčil zejména tyto důležité zásady:

"V celé činnosti NV prohloubit demokratické principy, posílit úlohu plenárních zasedání rady a komisí MNV a prohloubit jejich úroveň. Zvýšit a prohloubit úlohu poslanců a jejich odpovědnost vůči voličům. Postupovat a rozhodovat o záležitostech občanů v souladu s platnými předpisy.

Na úseku hospodářského a společenského rozvoje uvedl zásadní směrnice pro realizaci komplexního ekonomického rozvoje naší obce, využití vlastních materiálových a finančních zdrojů k plnění a zlepšení celospolečenských úkolů pro uspokojování potřeb občanů.

Bude třeba rozšiřovat služby, všestranně zabezpečovat potřeby obyvatelstva v bydlení, zásobování, dopravě, veřejném pořádku a v neposlední řadě dbát o čistotu a pěkný vzhled naší obce."

V dalším proslovu rekapituloval stručně výsledky práce za uplynulé volební období. Náklady na tyto akce byly nemalé a vyžadovaly velkého úsilí a obětavosti našich občanů.

Dále uvedl, že "v zásadě možno s uspokojením říci, že volební program za uplynulé období byl splněn."

Rekapituloval pak akce, které byly zvládnuty a které staví Včelnou do popředí vyspělých moderních sídlišť.

V dalším proslovu zmínil se o volebním programu na léta 1981 až 1985, z něhož uvedeme podstatnou část v další kapitole.

V oblasti hospodářského rozvoje obce a přilehlých míst došlo též k významným změnám:

"byl uveden do provozu sklad n.p. Sigma, uvedeny do provozu další vodojemy JIVAKu, postaveno silo a čistička osiv. Uvedením do provozu přeložky silnice E 14 došlo ke zlepšení dopravní situace a bezpečnosti i životního prostředí v obci."

V diskuzi informoval s. Pražák přítomné o umístění naší lidové knihovny v soutěži "vzorná knihovna" zásluhou knihovnice s. Houskové. Rozvedl též program činnosti školské a kulturní komise v nastávajícím období.

S. Čapek poděkoval občanům a zejména činovníkům NF za dosavadní obětavou činnost, popřál nově zvoleným poslancům hodně úspěchů v práci a pozval je k další úspěšné činnosti.

Za Okresní národní výbor promluvil s. Šturma, vedoucí finančního odboru ONV a seznámil přítomné s výsledky voleb v našem okrese. Blahopřál zvoleným poslancům a připomněl jejich povinnosti. Odstupujícímu tajemníkovi MNV s. Novákovi předal "čestné uznání" rady ONV v Čes. Budějovicích.

S. Urban přednesl návrh na usnesení z ustavujícího plenárního zasedání, které bylo jednomyslně přijato.