Z kroniky Včelné díl VI – Ustavující plenární zasedání NV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Ustavující plenární zasedání NV

Ustavující plenární zasedání MNV ve Včelné za účasti široké veřejnosti konalo se dne 30. června 1981 v sále Kulturního domu. Schůzi zahájil a řídil další průběh s. Josef Kalkuš. Jako hosté a zástupci nadřízených složek zúčastnili se: s. Šturma, vedoucí odboru finančního ONV a s. Novák, poslanec ONV. Ze zvolených 29. poslanců MNV bylo přítomno 26, 3 poslanci byli omluveni. Sál naplnilo dalších 96 občanů.

Sál Kulturního domu stále ještě nesl výzdobu volebního období. U předsednického stolu zasedali členové volební komise a další hosté. V příloze kroniky několik záběrů-fotografií z celkového uspořádání i výzdoby.

Ze zvolených poslanců do zastupitelských orgánů Místního národního výboru jest:

15 členů KSČ

14 poslanců bez politické příslušnosti.

Dle sociálního složení:

11 dělníků zaměstnaných manuelně

1 člen JZD

9 příslušníků inteligence a veřejných pracovníků.

Dle věkového složení:

11 poslanců ve stáří do 35 let, ostatní starší občané.

Z celkového počtu poslanců jest 23 mužů, 6 žen, takže zastoupení žen činí 20.7 %.

Zvolení poslanci MNV složili do rukou předsedy ustavující schůze s. Josefa Kalkuše a nově zvoleného předsedy MNV s. Václava Frída slib tohoto znění:

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Tento slavnostní slib potvrdili též vlastnoručním podpisem na příslušné listině.

Plenární zasedání ověřilo platnost volby všech poslanců MNV zvolených ve volbách dne 5. a 6. června 1981. Na přípravu usnesení byla jednomyslně zvolena tříčlenná návrhová komise ve složení: Urban Bohuslav, Vítovec Jan, Babková Marie. Mandátové komisi předsedal s. Stanislav Pražák, který seznámil přítomné s výsledkem voleb.

Plenární zasedání zvolilo dále ve smyslu zákonných předpisů:

předsedu MNV s. Václava FRÍDA,

tajemníka MNV s. JUDra Františka Vavrocha

radu MNV v počtu 9 členů. Za členy rady MNV zvoleni:

s. Josef Kalkuš, Bohuslav Urban, Jan Houska, Jan Vítovec, Stanislav Pražák, Bohuslav Kovařík, z žen s. Marie Babková.

2) zřídilo ve smyslu § 53 a 55 zákona o národních výborech 6 komisí a to:

finanční, výstavby, pro ochranu veřejného pořádku, sociální a zdravotnictví, kulturní a školství a komisi obchodu a služeb.

Dle návrhu zvoleni pak členové jednotlivých komisí. Jména členů jsou uvedena u popisu činnosti jednotlivých komisí zde.

Plenární zasedání schválilo dále zprávu předsedy MNV o základních směrech činnosti MNV s hlediska XVI. sjezdu KSČ jako závaznou směrnici pro činnost národního výboru, jeho orgánů a poslanců na další období. Schválilo též volební program MO Národní fronty na období 1981 - 1985.