Z kroniky Včelné díl VI – Volební program NV 1981-1985

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Volební program NV 1981-1985

Z obsáhlého referátu - předsedy MNV s. FRÍDA na ustavujícím plenárním zasedání nově zvoleného národního výboru uvádíme hlavní úkoly volebního programu MNV na období let 1981 až 1985 v předpokladu, že na dalších stránkách naší kroniky, se budeme k těmto záměrům vracet. Uvádí:

"Rozhodujícím úkolem je včasné dokončení výstavby nové mateřské školy. Celková hodnota díla je 4,565 tis. Kčs, z toho pro 7. pětiletku připadá 2,673 tis. Kčs. Při výstavbě této akce podařilo se získat prostředky od místních závodů: Sigma, Benzina a Koh-i-nor. Finanční prostředky byly použity v etapě zahájení. V 7. pětiletce bude dále využita odborná a mechanizační pomoc n.p. Sigma. Dokončení akce bude záležitostí převážně občanů, úpravy prostranství a pomocné práce při odborných pracích n.p. Pozemní stavby.

Již v letošním roce bude zahájena první etapa rozvodu vodovodní sítě pro připojení rodinných domků. Vybudování vodovodní sítě v převážné části obce a uložení elektrických kabelů ve zbývající části obce je předpokladem pro definitivní úpravu komunikací.

Při zlepšování životního prostředí v obci bude v rámci neinvestiční akce "Z" zaměřena pozornost na údržbu a úklid veřejných prostranství, budeme budovat další zelené pásy kolem hlavní silnice. Na místě bývalé požární nádrže v ul. Gen. Sokolovského bude zřízen oddechový park s dětským hřištěm. Bude oploceno dětské hřiště v Lesní kolonii. Bude dokončena úprava prostranství za pohostinstvím Jednoty ("U Kalkušů") Bude pečováno o další výstavbu zeleně na vhodných místech.

Bude třeba dokončit úpravu bezprašného povrchu ulic a to postupně, jak budou dokončovány inženýrské sítě.

Po dokončení a uvedení do provozu nové mateřské školy bude upravena stávající mateřská škola tak, aby mohla být využita pro potřebu lidové knihovny a čítárny, dále dětské poradny a skladu CO.

V Kulturním domě zbývá instalovat moderní vytápění, aby prostory mohly být plně využívány. V dalším se bude na příslušných místech projednávat příprava projektové dokumentace víceúčelové budovy v upravené verzi."

V další části referátu předsedy MNV byl podrobně vytýčen program politicko organizátorské práce celého národního výboru, všech jeho složek a organizací, koordinace jejich práce a uvádění do prakse.

V oblasti kulturně-výchovné činnosti zdůraznil zejména výchovu mládeže a její přípravu pro účelnou činnost v obci.

A kronikář - též za všechny občany - může jen konstatovat, že máme před sebou úkoly, k jejichž splnění bude třeba - lidově řečeno "plivnout si do dlaní!"