Z kroniky Včelné díl VI – Výstavba nové mateřské školy

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Výstavba nové mateřské školy

Výstavba nové mateřské školy a jeslí v investiční akci "Z - 40/79" pokračuje již třetím rokem od jejího zahájení v podzimu r. 1979. Pro rok 1981 se uvažuje s plánem hodnoty prací zhruba ve výši 2,000.000 Kčs. Připadá tudíž na tento rok největší úkol z celkového objemu plánu.

Nemalé úsilí vyžádalo si zajištění dodávek materiálu, stavebních hmot a sjednání dodavatelských výkonů na vhodnou dobu odpovídající postupu prací. Přísun brigádníků zajišťovaly jednak organizace Národní fronty, z části agitačními středisky (dvojicemi) z řad občanů: plakáty, výzvy ve výloze prodejny Jednoty a do každé domácnosti doručena výzva k uzavření závazku na odpracování určitého počtu hodin na této výstavbě. Rodiny, které mají požadavek na umístění svého dítěte v mateřské škole, měly odpracovat aspoň 50 hodin. Žadatelé o přidělení stavebních parcel mají povinnost odpracovat zdarma 200 hodin na stavbě.

Práce započaty začátkem měsíce března za nástupu příznivého počasí, neboť v prvé řadě bylo nutno pokračovat ve zdivu a betonáži. V zimním období byla stavba zásobena v předstihu materiálem, zajištěny subdodávky a přípravné práce.

Za příznivého počasí provedena část vnitřních omítek a osazení oken. Jarní i podzimní směny vyhlášeny celonárodně, byly věnovány na výstavbu, takže v jarních měsících mohla být v hrubém zdivu dokončena hlavní budova školy. Okresní stavební podnik provedl zakrytí střech lepenkou (IPA ve spojích svařovaná) a oplechování. V dalším období pokračují práce na vnitřních omítkách, vodoinstalace, instalace topení a v podzimu obklady a dlažby. Pracováno i v zimě ve vnitřních prostorách s elektrickým vytápěním akumulačními kamny.

Ke konci roku byla při kontrolním dnu výstavba zhruba v tomto stadiu:

Budova elektrokotelny: ke konci roku 1980 byly hotové vnitřní omítky i zastřešení, v roce 1981 z hlavní části dohotovena montáž technologického zařízení.

Pavilon C: do konce roku 1981 skončeny vnitřní omítky, elektro a vodoinstalace, z části i obklady stěn. V roce 1980 byl pavilon již pod střechou a osazena okna.

Spojovací chodby: Zastřešení dokončeno již v roce 1980, rovněž tak osazení oken. V zimním období se pracovalo na elektroinstalaci, topení a rozvodu vody.

Hospodářský pavilon: Dokončeno zastřešení a osazení oken, vyzdění příček, vnitřní omítky a instalace vedení elektřiny, vody a tepla.

Budova školky: (hlavní patrová budova) ke konci roku 1980 byla budova ve stadiu zdiva přízemí s položením stropních panelů. Na počátku roku 1981 dokončeno zdivo 1. patra a osazena okna. Pak následně betonáž schodiště, hrubé podlahy a vnitřní omítky, instalace.

Dokončuje se instalace, septik, úpravy terénu, z části osazeny plotové tyče (roury), izolace topenního vedení. V zahradní části jsou rozestavěny letní přístřešky z hladkého zdiva. OSP dokončuje izolaci střech a oplechování. MNV zajišťuje hlavní vybavení.

V přílohách foto-dokumentace jest podán postup výstavby i celkový obraz staveniště. Výstavba byla publikována v Jihočeské pravdě několika relacemi.

Vedení stavby měl nadále stavitel s. Jan PÍCHA, místní občan a ve všedních dnech jej zastupoval jako mistr stavby s. JOHANÍK Bohuslav, který výstavbě věnoval velkou část svého volného času. Vzhledem k tomu, že jest již v důchodu, odpracoval na stavbě 1.976 hodin v roce 1981.

Za celý rok 1981 vynaloženy náklady na tuto akci v celkové hodnotě 1,405.833 Kčs. Z toho činí:

náklady na materiál    Kčs  581.008
práce a subdodávky     "  441.776
mzdy pracovníků      "  303.552
dovozy           "   79.497
Odpracované hodiny brigádníků a řemeslníků:
          placené celkem hodin ??
          zdarma   "   "  ??

Na stavbě pracovala též po 2 dny skupina vojínů z vojenského útvaru na letišti: v měsíci září 15 vojínů.

Na plenárním zasedání MNV dne 18.12.1981 dostalo se odměny některým zasloužilým pracovníkům na této stavbě a kronika zaznamenává počet odpracovaných hodin i dalších občanů, kteří se o výstavbu zasloužili:

Johaník Bohuslav, mistr 1976 hodin  - odměnou balíček 
                      za Kčs 150,--
Pícha Jan, stavbyvedoucí 1260  "    dtto  
Vlček Bohumil      1100  "    dtto
Dubský Václav       923  "    odměnou knihu
Stropková Albína     798  "      "   "
Kyselová Marie      745  "    
Leco Jan         732  "
Halíř Oldřich       665  "
Fiala Jiří        629  "
Liška Josef        558  "
Franěk Václav       557  "
Krejčí Vladimír      532  "
Pinter Vlastimil     487  "
Nový Rudolf        481  "
Maxová Anna        473  "
Křížová Monika      466  "
Housková Anna       449  " obdržela dárkový balíček za vzorné
                 vedení knihovny
Petr František      412  "

Stavba byla i po stránce bezpečnosti práce dobře zajištěna. Za celou dobu výstavby došlo toliko ke dvěma úrazům, v podstatě lehkým, zaviněným spíše zvláštními okolnostmi.

VLČEK Bohumil utrpěl pohmoždění v koleně pravé nohy dne 17.9.1981. Při spárování zdi u letního přístřešku v zahradě sesula se volně stojící zeď za silné nárazové vichřice a zavalila nohy pracovníka. Byl ošetřen v nemocnici a pak v důsledku pracovní neschopnosti se léčil doma.

Na nedělní směně se zranil brigádník KŘÍŽ Jiří. Při zazdívání oken uklouzl na lešení a poranil si patu - poškození šlachy pravé nohy. Ačkoli zranění nebylo nikterak vážné, vyžádalo si léčení v nemocnici a rekonvalescenci v domácím ošetření.