Z kroniky Včelné díl VI – Činnost organizací

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Činnost organizací

Český svaz žen bilancoval svoji činnosti nejen za uplynulý rok, ale též za celé volební období. O spolupráci žen s ostatními organizacemi byla zmínka na předchozích stránkách naší kroniky. Finanční základnu tvoří příjmy za sběr šrotu, papíru a textilu. Také v roce 1981 bylo odevzdáno: 16.700 kg železného šrotu, 1.100 kg papíru, 400 kg starého textilu. O výtěžek se dělily s požárníky, kteří jim byli ve sběru nápomocni. Odevzdaly též 970 kg sena.

Čtyři členky jsou poslankyně MNV, s. Babková Marie je členka rady MNV, mnoho dalších pracuje jako aktivistky v komisích MNV a dalších společenských organizacích. Tři členky jsou cvičitelkami místní TJ (Kolbabová, Vinická a s. Babková). Bez jejich účasti neobejde se žádná oslava v obci. Jejich práci vděčíme za úpravy památníků, údržbu květinových záhonů a zeleně na veřejných prostranstvích.

Slavnostní členskou schůzi dne 14. března 1981 v pohostinství Jednoty doplnili bohatou tombolou a k zábavě i tanci hrála "Rozvařilka". Členky vyrobily 24 dárečků - upomínkové předměty pro účastníky kongresu žen v Praze. Tento kongres podpořily též z prostředků organizace darem do Fondu solidarity částkou Kčs 1.300.- a dalším příspěvkem dle závazku odesláno Kčs 200.--. Podpořily i další organizace v obci při různých příležitostech drobnými dary a příspěvky: na dětském karnevalu dárky pro děti za Kčs 300.-, při MDD přispěly na odměny dětem v soutěži Kčs 100.-, v Mateřské škole zakoupily pro 20 dětí, které ukončily návštěvu MŠ, knihy v hodnotě Kčs 365.-. V rámci oslav MDŽ přispěly částkou Kčs 300.-. Navštívily naše občany v Domovech důchodců a na léčení na Hrudkově vždy s menším dárkem, celkem však za Kčs 400.-. Svazarm obdržel příspěvek Kčs 50.- do tomboly.

Dne 24. března podívaly se členky svazu k našim blízkým sousedům do NDR při jednodenním zájezdu autokarem.

Společně navštěvují Jihočeské divadlo (shlédly operetu "Žebravý student" a další). V dubnu navštívily v Praze kabaret "Abeceda humoru".

V programu je kurs drhání a dalších ručních prací. Vydatná je jejich pomoc při akcích "Z" národního výboru. Při výstavbě nové mateřské školy odpracovaly v průměru t.r. 2.200 prac. hodin. Ještě s větší účastí počítají pro další rok při úpravě prostranství, kde bude lehčí práce a uplatní se jejich vkus i um. V MO NF byla jejich činnost hodnocena v 1. skupině - tedy na výbornou!

ČČK

Pro další období zvolena nová předsedkyně s. Milada Šanderová, zdravotní sestra. Přijato nových 5 členů. Své poslání plní dobře. Do sběrny odesláno 10.- kg léčivých bylin a výkupu dodáno 15.- q sena. Na Fond solidarity poukázáno Kčs 100.-.

SSM

Jejich činnost se dostává do organizovaného tempa. Nová předsedkyně je s. FRAŇKOVÁ. Řidicí úlohu uplatňuje národní fronta větší měrou.

SVAZARM

Funkci předsedy převzal nově zvolený poslanec MNV s. Alexander ANTAL. Výbor pracuje velmi aktivně. Vybudován vlastní areál z plechových panelů v blízkosti hřiště TJ Sokola. K výročí slovenského národního povstání organizována propagační akce: střelba ze vzduchovky, braná hra zakončená vatrou na stadionu. Na vlastním zařízení odpracovali členové 900 hodin, na stavbě nové MŠ 420 hodin. s. Placer obnovil nápisy na pomníku padlých vojínů - zdarma.

TJ Sokol

Sportovní i ostatní činnost je spojena s finančními náklady. Poněvadž ubytovací zařízení není stále ještě v provozu, nejsou příjmy postačující. Ve dnech 25. a 26. července organizován přespolní běh o pohár ONV, Čes. Budějovice a turnaj v kopané o pohár MNV Včelná.

Hřiště u sportovního stadionu nejsou využívána a mládež - děti hrají kopanou na veřejných prostranstvích. Najde se někdo ze sportovců, který by se jich ujal a vedl je tam, kam patří? Hřišť máme dostatek. V dolní části obce u železniční tratě upraveno péčí občanů další hřiště.