Z kroniky Včelné díl VI – Mezinárodní rok invalidů

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Mezinárodní rok invalidů

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 1981 Mezinárodním rokem invalidů. Ze čtyř miliard lidí na zeměkouli je 450 milionů lidí s vrozenými nebo později utrpěnými smyslovými a tělesnými vadami. Jenom nevidomých je asi 10 milionů.

Ušlechtilý poměr k nim je odrazem našich změněných společenských poměrů. Socialistický stát poskytuje jim všestrannou pomoc a zajišťuje životní jistoty i účast na budovatelské práci: jsou vybudovány ústavy pro tělesně postižené, školy, zvláštní výuka i zapojení do života.

Važme si svého zdraví, chraňme je - a chraňme také zdraví svých spoluobčanů. Učme se žít zdravě a s pochopením pro své bližní. Dodržujme všechna ochranná opatření a zařízení v závodech při práci, buďme opatrní a uvážliví!