Z kroniky Včelné díl VI – Polsko

Kronika Včelné, díl VI., r. 1981

Polsko

V sousedním Polsku byly vytvořeny již v roce 1980 skupiny oraganizované ze zahraničí pod vedením odborových organizací "Solidarita". Četné stávky ochromily hospodářský život Polska. Po marném úsilí o dohodu a řešení sporných otázek ve vládě, bylo nebezpečí, že by národ byl svržen do bratrovražedného boje a proto Státní rada Polské lidové republiky vyhlásila v souladu s druhým článkem ústavy s platností od půlnoci ze soboty na neděli 13. prosince 1981 výjimečný stav. Byla ustavena Rada národní záchrany a pověřena řízením státu. V jejím čele stanul první tajemník ÚV PSDS, předseda rady ministrů, ministr národní obrany PLR Wojciech Jaruzelski. Z projevu k národu citujeme:

"Polky a poláci, bratři a sestry!

Obracím se na Vás všechny jako voják, který má v živé paměti válečné hrůzy.

Nechť v této těžce zkoušené zemi, která zkusila již tolik porážek, tolik utrpení, není prolita již ani jediná kapka polské krve.

Odvraťme společným úsilím hrozbu občanské války!

Nestavme barikády tam, kde je třeba stavět mosty!"

V denním tisku je situace v Polsku podrobně komentována. Bez pomoci materielní Sovětského svazu a ostatních zemí socialistického tábora, tedy i od nás, by obnova normálního hospodářství a pořádku v Polsku, zbídačeném stálými stávkami, trvala dlouho a se značnými potížemi. Průběh dalších událostí ukázal, že postup, který vláda PLR volila byl za těch okolností správný a účinný. Život v bratrském Polsku se postupně i když pozvolna normalizuje.