Z kroniky Včelné díl VI – Úvodem

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Úvodem

Paměti roku 1982 přináší odraz hlubokých politických událostí celosvětových, které měly vliv na myšlení i život našich občanů. Z těchto důvodů bude i současné světové situaci a vývoji politických událostí věnováno v těchto zápisech více místa. Jen tak bude moci čtenář v době pozdější posuzovat a vytvářet si obraz života a činnosti v naší obci ze správného hlediska.

Žijeme v době úžasného technického pokroku, který klade vysoké nároky na činnost všech občanů našeho státu a vyžaduje dokonalou organizaci práce i společenského života. Jen tak můžeme zvyšovat životní úroveň všech občanů a nebude mnohde na škodu, budeme-li se učit lépe hospodařit a také trochu skromnosti.

V naší obci připadl na rok 1982 jako hlavní úkol dokončení výstavby mateřské školy a jeslí v akci "Z", což se podařilo jen cílevědomým úsilím a organizací na všech složkách NV a NF za pomoci příslušných odborů ONV v Čes. Budějovicích. Stavba byla v termínu předána do užívání. Při tom bylo nutno řešit řadu dalších úkolů, jak bude uvedeno v další části zápisu.

S tímto vědomím a dobrým předsevzetím jsme do Nového roku 1982 pevně vykročili!