Z kroniky Včelné díl VI – Činnost Národního výboru

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Činnost Národního výboru

Hlavní úkoly pro činnost Národního výboru jsou zahrnuty ve volebním programu na každé volební období. Pravomoc i povinnosti jsou stanoveny zákonem.

Pracovní program jest rozpracován do časového plánu a pro jednotlivé složky a organizace. Jsou určeny osoby, které práce vedou a za splnění zodpovídají. Důraz je kladen na činnost poslanců NV, činnost komisí a organizací NF.

Plnění úkolů je sledováno jak v průběhu měsíce, tak ve schůzích Rady národního výboru vždy na počátku každého měsíce. Obdobně postupuje Místní národní fronta, která zapojuje organizace za dobrého vedení s. Čapkem.

Občané jsou informováni na veřejných plenárních zasedáních, kde v diskuzi mohou uplatnit další své návrhy. Písemné pozvánky s programem jsou doručovány do každé rodiny a na slavnostní schůze zvou osobně agitační dvojice.

Národní výbor projednává a vyřizuje došlé žádosti a podněty občanů, orgánů a organizací, z nichž Rada MNV přijala v uplynulém období 31 usnesení. Jejich plnění se běžně kontroluje.