Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Plenární zasedání MNV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Plenární zasedání MNV

V. plenární zasedání Národního výboru spojené s oslavami "vítězného února" dne 25. února 1982 v pohostin. Jednoty: účast 22 poslanců, 46 občanů. Za okresní národní výbor promluvil poslanec ONV s. Novák. Slavnost uvedla skupina pionýrů a pionýrek ZDŠ Boršov pod vedením s. učitelky Čížkové recitací k 34. výročí února, kdy na Václavském náměstí mluvil s. Gottwald. Z recitace uvádíme několik výňatků:

"Byl únor. Psal se letopočet krásy:

devítistý čtyřicátý osmý se psal.

a po ulici bylo slyšet hlasy -

Dnešek v nich končil, - Zítřek začínal!"

"V tom ránu mrazivém nás v duši hřálo,

že jdeme jednotně a že nás není málo!"

"Mám rád svou republiku, mám ji jak mámu rád,

učím se od dělníků pro svůj stát pracovat! "

"Jen na nás bude záležet, co chceme dokázat

a jak na dílo otců svých umíme navázat!"

S. MAXA promluvil k tomuto zásadnímu přelomu v dějinách ČSR, kdy lidově demokratický stát nastoupil cestu k socialismu. A co z toho vyplývá pro dnešek?: usilovat o zachování míru ve spolupráci s SSSR a ostatními zeměmi socialistického tábora.

S. Vavroch přednesl zprávu o činnosti rady MNV a NF a uvedl plán další činnosti.

Předseda MNV s. Fríd rozvedl v celé šíři a vysvětlil socialistický závazek obce na rok 1982, v němž jsou zakotveny cíle volebního programu. Kladl důraz na větší aktivitu poslanců MNV v úzké součinnosti s občany. Bude třeba rozvinout plně kulturní činnost, politicko-výchovné akce a přednášky. Rozvíjet branou přípravu mládeže a civilní obranu. Seznámil občany s úkoly na dokončení výstavby nové mateřské školy tak, aby mohla být předána do užívání do poloviny roku. Poděkoval s. Petrovi za ochotu, s kterou se ujal řízení nákladního vozu MNV, čímž byl zajištěn dovoz materiálu pro stavbu školky.

Další akcí je vybudování vodovodní sítě postupně v celé obci. Dosud bylo položeno vedení v ulici Dlouhá a části ulice Withanovy v délce 943 bm. Práce prováděl v podzimu r. 1981 dodavatelsky JIVAK za úhradu Kčs 500 až 800 Kčs dle délky. V další etapě bude vybudována vodovodní síť v hořejších částech obce v délce ca 4.000 bm a je počítáno s nákladem ca 1,795 tis. Kčs. Domky ve Čtyřech Chalupách budou napojeny na vodovodní vedení podniku Benzina.

V dalším programu přinesl potěšující zprávu s. Vítovec, že konečně dostaneme pro obce potřebné dopravní značky. S. Nejedlý vzpomněl Světového kongresu žen v Praze a požádal přítomné o podpisy manifestu proti výrobě neutronové bomby.

Ve čtenářské soutěži Místní lidové knihovny byla jako nejpilnější čtenářka vyhodnocena s. Moravcová a odměnou byla jí předána kniha s věnováním MNF.

Program doplnila obšírná debata k výstavbě obce, vodovodní sítě a socialistickém závazku na rok 1982. Zájem občanů byl neobvyklý. Vysvětlení podal předseda MNV.

VI. plenární zasedání MNV dne 30. dubna 1982 v sále Kulturního domu, konalo se za účasti 21 poslanců MNV a pouze 22 občanů. Za VO KSČ účastnil se s. Nejedlý, za kádrový odbor ONV s. Dvořák a poslanec ONV s. Novák.

Zprávu finanční komise a plnění rozpočtu za I. čtvrtletí přednesl s. Kovařík, předseda finanční komise. S. Vítovec podal připomínky k činnosti komise ochrany veřejného pořádku - KOVP. Upozornil občany na nebezpečí ohně při vypalování trávy kolem plotů, při spalování listí a zakládání ohňů a na zákaz skládky domovního odpadu v okrajových částech lesa.

VII. mimořádné plenární zasedání konáno dne 7.6.1982. Projednána zejména situace na stavbě Nové mateřské školy, neboť nejzasší termín dokončení stavby je určen do 31. července 1982. Uloženo všem poslancům, aby se aktivně zapojili do brigádnické pomoci při dokončení stavby.

VIII. veřejné plenární zasedání MNV Včelná v pohostinství Jednoty dne 17. září 1982 konáno za účasti 23 poslanců a 33 občanů. Zprávu podal tajemník MNV s. JUDr. Vavroch. Zasedání vyhodnotilo dokončení výstavby nové mateřské školy a určilo odměny nejlepším brigádníkům: Balíčky a diplomy obdrželi: Johaník Bohuslav, Pícha Jan, Dubský Václav, Stropková Albína, Leco Jan, Vlček Bohuslav, Liška Josef, Housková Anna, Kyselová Marie, Pinter Vlastimil, Petr František, Nejedlý Bohuslav, Maxa Václav.

Diplomy obdrželi: Krejčí Vladimír, Graman Jaroslav, Petrová Marcela, Franěk Václav, Čížek Arnošt, Dvořáková Helena, Fiala Jiří, Křížová Monika, Kříž Jiří, Krepsová Zdenka, Maxová Anna, Voráčková Marie.

Chybí fotodokumentace, ač by byla velmi zajímavá - kronikář o akci nebyl informován a nikdo snímky nepořídil. Tyto pracovníky najdete tudíž jen na náhodných snímcích při stavbě.

V neposlední řadě nutno ocenit i práci kolektivu učitelek mateřské školy pod vedením ředitelky s. Trefné, který se podílel na konečném úklidu, vybavení zařízením a vlastně na skutečném uvedení nové MŠ do provozu.

Závěrem je třeba si uvědomit, že tato forma výstavby - tedy investiční akce "Z" - je sice náročná na pomoc občanů, přispívá však k růstu občanské vybavenosti obce a tudíž i ke zvýšení životní úrovně našich občanů. Pěkná stavba je chlouba obce, je v ní podíl naší práce a naší radosti. Je to také cesta, která nás vede v úsilí za vybudování obce krásnější a radostného života.

IX. plenární zasedání MNV Včelná dne 5.11.1982 v sále kulturního domu spojené s oslavami 65. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v 19 hodin.

Přítomni: 24 poslanců, 56 občanů. Jako hosté ss. Jurová za OV SČSP, s. Ing. Martínek za ONV - odbor sociální péče, za VO KSČ s. Nejedlý a s. Čapek za MV NF.

Slavnostní část zahájil s. Princ. Pak vystoupili se svým kulturním programem žáci ZDŠ z Boršova a svazáci ZO Včelná. Slavnostní referát k uvedenému výročí přednesla ss. Jurová. Odměnou za pěkný projev byl srdečný potlesk občanů.

Zprávu o činnosti Rady MNV podal tajemník s. JUDr. Vavroch, který informoval přítomné o plnění socialistického závazku obce v běžném roce. Tuto zprávu doplnil a rozvedl v dalším proslovu předseda MNV s. Fríd. Veškeré úsilí pro splnění vyhlášeného social. závazku směřovalo k tomu, aby závazek byl splněn k 65. výročí VŘSR. Práci poslanců byla věnována mimořádná pozornost se zaměřením na stále vyšší aktivitu a angažovanost poslanecké činnosti, zejména s voliči ve volebních obvodech. V oblasti ekonomické podařilo se v úzké spolupráci s VO KSČ a organizacemi NF vyřešit a překlenout veškeré potíže s plněním všech úkolů.