Z kroniky Včelné díl VI – Slavnost otevření nové MŠ

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Slavnost otevření nové MŠ

Výstavba nové mateřské školy s jeslovou třídou pro 60 + 20 dětí v investiční akci "Z-40/79":
byla kolaudována dne 10. srpna 1982. Zápis hodnotí stavbu v dobré kvalitě, dobře vybavenou, schopnou užívání. Vymezuje toliko některé drobné dokončující práce, betonáž podlahy v kotelně a venkovní úpravy. Na slavnostní otevření byli občané Včelné i vzácní hosté pozváni na den 4. září 1982 od 10 hodin dopoledne. Počasí této slavnosti přálo, jak též zřejmé z fotograf. záběrů slavnosti.

Celková hodnota díla představuje 4,665 tis. Kčs, ve finančních nákladech 3,634 tis. Kčs. Z toho vyplacené mzdy činí Kčs 783.995.- za celé období výstavby.

Sdružené prostředky:

         Kohinor, Č. Budějovice  Kčs 500.000.-
         Sigma, n.p.  "     " 200.000.-  
         Benzina, n.p. Tábor    " 200.000.- 

Mimo finanční pomoci uvedených podniků podílel se velkou měrou n.p. Sigma svou odbornou a zejména pak mechanizační pomocí po celou dobu výstavby areálu MŠ. Patří tudíž dík vedoucím pracovníkům a zaměstnancům n.p. Sigma, řediteli s. Brutovskému a vedoucímu závodu ve Včelné s. Boh. Urbanovi. Část stavebních prací - instalace topení a vody převzali dodavatelsky Pozemní stavby, Čes. Budějovice a práce klempířské a zastřešení prováděl Okresní stavební podnik Č. Budějovice, za platné pomoci našich brigádníků.

Na výstavbě bylo od zahájení stavby odpracováno celkem přes 80.000 brigádnických hodin, z toho přes 11.000 hodin zdarma. Žadatelé o přidělení stavebních parcel měli závazek odpracovat 200 hodin zdarma.

Velmi kladně lze hodnotit obětavost našich důchodců, kteří se pravidelně zúčastnili ve všedních dnech a za každého počasí. Největší počet odpracovaných hodin měli tito důchodci: s. Johaník Bohuslav 4.300 hodin

       s. Stropková Albína      1.900  " 
       s. Housková Anna     přes 1.300  "
       s. Kyselová Marie       1.150  "
       s. Maxová Anna        1.090  "
       s. Maxa Václav         714  "
       a další důchodci.

V článku zde je zmínka o odměnách a uznání, které pro tyto a další pracovníky MNV připravil. Mzdy, které byly vypláceny, pohybují se v průměru Kčs 10.- za 1 odpracovanou hodinu. Uvážíme-li, že na soukromých stavbách požadují řemeslníci odměnou kol 30.- Kčs za hodinu - a to není žádným tajemstvím - někdy je to ještě více, pak musíme přiznat, že naši brigádníci si uznání za jejich obětavost zasluhují.

Rovněž celá řada našich občanů se podílela svou prací na výstavbě a svým přístupem napomohla, že tato náročná stavba mohla být uvedena do užívání. Zde patří dík zejména s. Nejedlému, předsedovi stranické organizace, s. Pintrovi, Dubskému, Krejčímu, Liškovi, Vlčkovi, Lecovi, Mojžíšovi a dalším občanům.

Poděkování patří také a vlastně v prvé řadě, stavbyvedoucímu s. Janu Píchovi a mistru Bohuslavu Johaníkovi za velmi obětavé vedení stavby. Oba prakticky celou výstavbu organizačně zajišťovali a na nich ležela každodenní odpovědnost za zdárný průběh stavby. Jejich odborné znalosti našly zde uplatnění a byly zárukou dobře provedeného díla.

Účinná byla i pomoc Okresního výboru KSČ a Jihočeského krajského národního výboru i vedoucích funkcionářů Okresního národního výboru v Čes. Budějovicích při řešení potíží při výstavbě a službě poradenské. Tolik asi na paměť v naší kronice z hodnocení výstavby, z části slovy předsedy MNV s. Frída.

Slavnostní otevření nové mateřské školy přeloženo na den 4. září 1982, proti původnímu termínu 28.8. pro potíže při zakončení truhlářských prací, které byly objednány u podniků. Vznikly průtahy u těchto dodávek a práce zakončil s. Nejedlý a brigádníci.

Státními i stranickými orgány byla stavba hodnocena velmi dobře a v dobré kvalitě. MNV však musel řešit ještě v září i později některé finanční problémy vzniklé pozdní fakturací některých dodavatelských podniků.

Ke slavnosti a jejímu průběhu:

Podzimní slunný den 4. září 1982 přivedl k prostranství nové mateřské školy zástupy místních občanů i zvědavé z blízkého okolí. Nebylo snad rodiny, která by na slavnosti nebyla zastoupena. Mládež tvořila převážnou většinu. U brány školky stály pionýrky ze školy v Boršově a držely pásku pro slavnostní akt otevření školky. Ostatně, nechme mluvit a dosvědčit fotodokumentaci v přílohách.

Z nadřízených orgánů se zúčastnili: za ONV

předseda ONV JUDr. František ŠLENC

místopředseda ONV s. Ph.Dr. Jaroslav Biederman

vedoucí ideolog. odd. OV KSČ s. Dr. Antonín Houška

vedoucí odboru školství ONV s. Vladimír Ambrůžek

místopředsedkyně Jč. KNV s. Alena Řihoutová.

Zástupci místních organizací a podniků:

ředitel n.p. Sigma, Brno s. Albert Brutovský

předseda VO KSČ s. Bohumil Nejedlý

předseda MV NF s. Stanislav Čapek

předseda MNV s. Václav Fríd

tajemník MNV s. JUDr František Vavroch

člen výboru VO KSČ s. Maxa Václav

Slavnostní ráz doplňovala hudba Ministerstva vnitra, která vyhrávala již od ranních hodin.

Společenský význam stavby vyzdvihl předseda ONV s. JUDr Šlenc, který přestřižením pásky u vchodu do areálu slavnostně otevřel a předal do užívání a do správy naší obce. Všichni zástupci pak nastoupili cestu k prohlídce školky a otevřeli přístup veřejnosti.