Z kroniky Včelné díl VI – Činnost komisí při MV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1982

Činnost komisí při MV

Činnost komisí při MNV zůstává v rámci náplně popsané v minulých letech. Tentokráte je důraz kladen na zajištění brigádnické pomoci při výstavbě MŠ a všichni předsedové i členové komisí sledují tuto povinnost jako prvořadou. Tlak je veden i ve schůzích MV NF.

Komise sociální a zdravotnictví: má 9 členů, z toho 4 jsou poslanci NV. Ve spolupráci s organizacemi NF věnují se péči o starší občany, důchodce, osoby osamělé. Ve spolupráci s odborem ONV pečují též o matky a děti.

Zvláštní pozornost je věnována místním důchodcům. V obci je t.č. 276 důchodců, z nichž značný počet jsou osoby přestárlé, nemocné a mnohdy odkázané sami na sebe. I když nepřihlížíme k těmto okolnostem, jsou důchody těchto občanů v rámci zákonem stanoveného minima a ztěží někdy kryjí nutné potřeby životní. Těmto občanům poskytuje sociální odbor ONV jednorázové finanční příspěvky. Tato výpomoc byla v běžném roce poskytována 60 našim občanům. Od roku 1981 bylo vyplaceno celkem 54.250 Kčs.

V Domovech důchodců máme 8 občanů, které pravidelně členky našich organizací navštěvují vždy s menší pozorností. Nedořešeným problémem zůstává pečovatelská služba: jde hlavně o donášení obědů, obstarávání nákupu apod. Po stránce zdravotní je péče na dobré úrovni. Dobrá je spolupráce se s. Richterovou z odboru ONV i obvodní lékařkou s. Čížkovou. Uznání si jistě zaslouží též předsedkyně komise s. Babková Marie, která při svém zaměstnání a péči o své dva synky najde ještě dost času pro záslužnou činnost společenskou.