Z kroniky Včelné díl VI – Plenární zasedání MNV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Plenární zasedání MNV

Práce národního výboru a všech jeho složek je hodnocena na plenárních zasedáních zpravidla vždy po ukončení měsíce. Občané jsou o práci MNV informováni na veřejných plenárních zasedáních, kde mají možnost podat své připomínky.

XI. veřejné plenární zasedání MNV Včelná: dne 21. ledna 1983 v sále Kulturního domu za přítomnosti 18 poslanců a 45 občanů. Schůzi zahájil a řídil s. Josef Kalkuš, místopředseda MNV. Zprávu k realizaci závěrů 6. zasedání ÚV KSČ v podmínkách MNV podal předseda MNV s. Václav Fríd v obsáhlém referátu. V úvodu hodnotil současnou politickou situaci a stanovisko socialistických států, v dalším se zaměřil na plnění volebního programu obce. Jeho slova zaujala přítomné a vyvolala obsáhlou diskuzi. Proto citujeme:

"Vstoupili jsme do 3. roku sedmé pětiletky a roku významného výročí, ve kterém oslaví všechen náš lid 35 let od památných dnů Vítězného února, kdy s definitivní platností se rozhodlo o tom, že naše vlast se vydá na cestu socialistické výstavby, nerozlučného spojenectví a spolupráce se Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi."

V dalším vzpomněl úspěchů ve výstavbě a rostoucí životní úrovně ve všech socialistických zemích a politického vývoje ve světě. Připomněl závěry ze zasedání politického poradního výboru členských států Varšavské smlouvy:

"Hrozba války vzrůstá a mír je třeba bránit! Vývoj světových událostí nabývá v posledních létech stále nebezpečnějšího charakteru! Taková je pravda, takové je střízlivé a realistické hodnocení současné situace. Stává se nezbytným úkolem dne přijmout všestranná opatření k upevnění světové bezpečnosti, k zastavení horečných závodů ve zbrojení."

Dále se podrobně věnoval plnění volebního programu NF a MNV za uplynulý rok a za uplynulé volební období v létech 1976 - 1980, na který navazuje program další činnosti MNV. Hodnotil práci poslanců, orgánů MNV, stranických organizací a organizací NF. Nedílnou součástí náplně činnosti NV je i oblast kulturně výchovné činnosti a politicko-výchovné práce, která je řízena jednotným plánem, který je dále zpracován pro jednotlivé organizace. Výsledky se hodnotí a upřesňují na schůzích NF. Plnění volebního programu je blíže popisováno v naší kronice v uplynulých létech. Došlo toliko ke změně v investiční akci "Z" týkající se zahájení výstavby víceúčelové budovy. V souladu s celospolečenskými zájmy a potřebou, která vznikla v obci dokončením výstavby 76 rodinných domků, ustoupil NV od realizace této akce a v roce 1979 zahájil v investiční akci "Z" stavbu nové mateřské školy v celkové hodnotě díla 4,565 tis. Kčs.

Tato velká a vysoce náročná akce byla též ve volebním programu NF pro období 1981 - 1985, hlavním cílem. V naší kronice je bližší popis v roce 1981 zde.

XII. veřejné plenární zasedání dne 25. února 1983 v sále Kulturního domu bylo spojeno s oslavou 35. výročí Vítězného února. Oslavu popisujeme zde.

XIII. plenární zasedání MNV Včelná dne 29. dubna 1983 v sále Kulturního domu spojené se slavnostní schůzí u příležitosti oslav 1. máje a 9. května v naší obci.

Účast: 28 poslanců, 112 občanů, tudíž 140 celkem. Nebývá tomu tak vždycky!

Hosté: s. Šafařík, zástupce ONV, Č. Budějovice a s. Brutovský, ředitel závodu Sigma.

OV KSČ zastupoval s. Nejedlý a MV NF s. Čapek St.

Plenární zasedání řídil tajemník MNV s. JUDr. Vavroch. Předseda MNV s. Fríd podal obšírnou zprávu o činnosti rady MNV od posledního plenárního zasedání a zprávu MNV s hlediska plnění volebního programu.

S návrhem nových jednacích řádů PZ, rady a komisí MNV seznámil plénum tajemník MNV s tím, že nahrazují dosavadní jednací řády, které počínaje 1. ledna 1983 pozbývají platnost. V dalším s. Vítovec, předseda komise KOVP ve své zprávě hodnotil stav na úseku veřejného pořádku. Stále není dořešen způsob, kterým by byl odstraněn nepořádek na pokraji lesa, kam někteří občané vyvážejí vše nepotřebné. Zákazy ani pokuty zatím nepomáhají tento zlořád odstranit.

Skládka popele

Skládka popele a odpadu pod tratí Č. Budějovice - Horní Dvořiště, kterou dosud používal MNV pro odvoz odpadu z popelnic, je naplněna. Státní statky Rožnov provedou rekultivaci celé plochy. Po dohodě s MNV Kamenný Újezd bude přechodně odpad odvážen na skládku v Kam. Újezdě.

Sociální služby a další program na tomto úseku hodnotila s. Čížková. V debatě hovořeno o přemístění dětské poradny a jejím vybavení.

Socialistická soutěž národního výboru

S. ŠAFAŘÍK z ONV vyhodnotil výsledky socialistické soutěže národních výborů okresu České Budějovice za rok 1982 se zaměřením na naši obec. Na závěr předal v zastoupení ONV "ČESTNÉ UZNÁNÍ III. STUPNĚ" za výsledky, které naše obec dosáhla v roce 1982. Soutěž byla dotována peněžní odměnou Kčs 20.000,-, z níž část má předseda MNV možnost rozdělit svým spolupracovníkům. Z pověření rady MNV a MV NF předal čestná uznání za práci v obci a knižní dary společenským organizacím a jednotlivcům. Všichni účastníci schůze obdrželi občerstvení: kávu a zákusek, či pivo neb limonádu dle výběru.

Májové oslavy

Radostných májových dnů roku 1945 - osvobození naší vlasti Rudou armádou z fašistického jařma, vzpomněl ve svém proslovu s. Fríd. Ve stručném přehledu připomněl dílo, které bylo v naší obci vykonáno. Tyto hodnoty představují v majetku obce částku přes 12 milionů Kčs.

Také oslavy letošního 1. máje se staly pro většinu pracovních kolektivů a jednotlivců podnětem k dalšímu rozvoji aktivity při Národní frontě, plnění úkolů ve výrobě i volebních programů v obci.

K dobré pohodě všech účastníků přispěla hudební skupina "Universál" pod vedením kapelníka s. Diviše. Po ukončení programu uvolněn prostor pro taneční zábavu.

XIV. plenární zasedání MNV dne 1.7.1983. Konáno v pohostinství Jednoty za účasti 62 poslanců a občanů. Toto plenární zasedání uspořádáno bezprostředně po skončení Světového shromáždění za "Mír a život proti jaderné válce" svolané do našeho hlavního města Prahy. Zasedání vyznělo v důstojnou manifestaci za zachování míru. Z proslovu předsedy MNV s. Frída jen krátký výtah:

"Pražské jednání bylo světové, jak svým rozsahem, tak i svým dopadem. V tak mnohostranném a širokém dialogu tří tisíc představitelů světových mírových sil se postupně usměrnil názor na hledání nových cest, účinných způsobů, jak společně čelit nebezpečí jaderné katastrofy.

Šest dnů jednání, diskuzí, setkání a rozhovorů vyvrcholilo doslova manifestačním přijetím závěrečné výzvy za mír a život proti jaderné válce. Mírové hnutí je již dnes mocnou silou a může být ještě mocnější, bude-li v širokém demokratickém dialogu, tak jak tomu bylo v Praze, sjednocovat energii milionů lidí v konkretních akcích, které mohou výrazně a pozitivně ovlivnit mezinárodní vývoj!"

V tomto duchu se k těmto silám připojujeme!

XV. plenární zasedání MNV dne 9. září 1983 v pohostinství Jednoty. Účast 24 poslanců, 32 občanů.

Projednány zprávy komisí MNV, program prací do konce roku a připomínky občanů. V důsledku příznivého počasí budou dokončeny vodovodní přípojky v polovině obce. Dohodnuto, aby byly zrušeny vodovodní stojánky v místech, kde jsou dokončeny vodovodní přípojky. Bude zřízen vodovodní stojan v Nové ulici, kde není dosud vodovodní vedení.

V obsáhlé diskuzi projednáno další budování vodovodní sítě, zejména pak zajištění dodávky potrubí PE, zajištění služeb pro obyvatelstvo, výstavbě pohostinství a závodu veřejného stravování, úpravě ulic. S. Maxa vznesl dotaz, kdy bude provedena oprava místního rozhlasu, který při kabelizaci elektrického vedení byl odstraněn současně se sloupy, na kterých bylo vedení umístěno.

Ve finanční sféře projednáno plnění rozpočtu za I. pololetí roku a návrh rozpočtu na rok 1984. Připraven program práce na podzimní směny občanů.

XVI. plenární zasedání MNV dne 4. listopadu 1983 v sále Kulturního domu. Účast 19. poslanců, 51 občanů. Hosté: s. Jurková z OV SČSP a s. Nejedlý za OV KSČ.

Zasedání bylo spojeno s oslavou 66. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Schůzi řídil s. Pražák.

V krátkém veršovaném pásmu vystoupily děti ze ZŠ v Boršově pod vedením s. Čížkové. Recitace byla zaměřena na oslavu VŘSR. Referát s. Jurkové toto recitační pásmo dobře doplnil a podtrhl význam revolučních událostí té doby ve vztahu k dnešku.

Po slavnostní části následovala zpráva rady MNV o své činnosti, podal s. Urban v zastoupení předsedy MNV. Hodnocen socialistický závazek obce za rok 1983.

V diskuzi jednáno o uspíšení některých akcí neb jejich dokončení, zejména pokud jde o úpravu a čistotu v obci. Závěrečné slovo měl s. Pražák, vedoucí školské a kulturní komise. Poděkoval všem organizacím za obohacení našeho kulturního života v obci a s. Houskové za vzorné vedení naší lidové knihovny.

XVII. plenární zasedání MNV dne 17. prosince 1983 v pohostinství Jednoty: účast jen 20 poslanců a 14 občanů.

Projednána zejména příprava plánu prací na rok 1984 a nutná spolupráce všech složek a organizací MNV a NF. Bohatá byla tentokráte diskuze všech poslanců MNV.