Z kroniky Včelné díl VI – Události doma

Kronika Včelné, díl VI., r. 1983

Významné celostátní události

Z významných událostí v našem státě:

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezident republiky Gustav HUSÁK oslavuje 10. ledna 1983 své sedmdesáté narozeniny. Od roku 1975 stojí v čele Československé republiky. Jeho životní dílo představuje v našich dějinách významné období úspěšného rozvoje československého hospodářství, vědy, techniky a upevnění mezinárodního postavení našeho státu a jeho nemalé úlohy ve světovém úsilí o zachování míru.

K tomuto významnému životnímu jubileu udělilo mu Federální shromáždění na návrh předsednictva ÚV KSČ čestný titul "Hrdina Československé socialistické republiky" s právem nosit "Zlatou hvězdu" hrdiny ČSSR a řád Klementa Gottwalda za budování socialistické vlasti.

Řád "Zlaté hvězdy" Vietnamské socialistické republiky obdržel též od vládních představitelů a Komunistické strany Vietnamu. U nás ČSŽ besedoval o jeho životě 13. ledna z a účasti 52 občanů.

I my blahopřejeme!

Vyznamenání

Předsednictvo České národní rady udělilo na návrh české vlády deset Národních cen jednotlivcům a kolektivům za vynikající výsledky činnosti ve vědě, technice, kultuře a umění. Slavnost konala se v předvečer 1. máje na Pražském hradě v rámci tradičních májových oslav.

KSČ

"V pevné jednotě strany a lidu" připraven XVI. sjezd KSČ na okresních a krajských konferencích členů strany.

Ještě k hořejším řádkům: Také prezidium Nejvyššího sovětu SSSR udělilo s. Gustavu Husákovi k jeho 70. narozeninám čestný titul hrdiny Sovětského svazu a Leninův řád.

Jménem milionů českých a slovenských pracujících přišli blahopřát prezidentu stovky delegací ze všech koutů naší vlasti.