Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1993 - Sčítání lidu, domů, bytů ve Včelné v roce 1991

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1993

Sčítání lidu, domů, bytů ve Včelné v roce 1991

Takové statistické velké sčítání celostátního rozsahu probíhá každých 10 let a protože trvá nějakou dobu, než je vydána písemná zpráva o jeho výsledcích, přinášíme data a jejich interpretaci až v tomto roce. Nejdříve čísla:

 Včelná - domy
   výměra obce     371 ha
   obydlených domů   400
   neobydlených domů   47
   chalupy nevyčl.    10
   rekreační objekty   1
   průměrné stáří    39 let

   Počty domů v ulicích: celkem 21 ulic
   5. května    98
   Hraniční     7
   Úzká       3
   Družstevní   20
   Sokolovského  14
   Na vyhlídce   4
   Rybákova    23
   Lesní kolonie  34
   V sídlišti    9
   Nová       6
   Dlouhá     38
   Jiráskova    38
   Husova     27
   Lesní      27
   Tyršova     18
   Zahradní     9
   Čtyři Chalupy  17
   U stadionu    3
   K.H.Borovského  4
   Withanova    39
   Nádražní    20

Byty
trvale   velikost. bytů podle  neobydl.  sezon.
obydl.   počtu pokojů      byty    byty
bytů     1  2  3  4 a více     nevyčl.chal.
448     33 98 143 174     53     10

Vybavení bytů
tekoucí  vlastní   splachov.  ústř.
voda    koupelna   záchod    top.
423     401     403    382

na 1 obydlený byt připadá
osob        2,96		
obytné plochy    58,3 m2

Obyvatelstvo bydlící v roce 1991
Celkem    muži M    ženy Ž
1326      667     659

Podle věku 0-14  M 15-59  Ž 15-54  M přes 60  Ž přes 55
297   420    365     83     161

Kategorie obyvatelstva podle pracovního zařazení skupina     celk.poč.  % z celk.poč.   z toho
ekon.aktivních   719      54,2     623 dojíždí
                          mimo obec
důchodců      244      18,4
škol.mládež, učni  165      12,4
děti do 6 let    198      14,9

Skupiny podle ekonomic. odvětví /celkové počty osob/
průmysl      244
zeměd., lesnic.  50
služby      354

dělníci      286   39,7 %
zaměstnanci    378   52,5 %
ostatní      55    7,6 %

Národnost česká moravská slovenská maď. něm. romská
1303   2     18    1   1   0

Náboženské vyznání řím.kat. čsl.husit. evang. bez vyzn. nezjištěno
počet  647     25    16   492    146
 %    49    1,8   1,2    37    11

Komentář k publikovaným číslům sčítání: Na dvě okolnosti je nutné upozornit. Za prvé, že celý způsob soustavy získaných dat byl sestaven v době ještě socialistického státu, takže hlavně otázky týkající se ekonomického zařazení obyvatelstva nemohly postihnout zásadní změny, které v této době přechodu na tržní hospodářství nastaly. Tiskopisy, které byly již dříve vytištěny pro celou akci sčítání, nezachycují např. počty nezaměstnaných osob, počty osob pracujících v zahraničí a ani počty samostatných podnikatelů a další ukazatele. Další poznámka se vztahuje k přesnosti získaných čísel. V každé statistice jsou nepřesnosti, které vznikají z různých příčin, takže s menším procentem chyb musíme vždy počítat. Pro představu - údaj o počtu obyvatel v den pro sčítání uvádí 1326 osob. V evidenční knize obecního úřadu ve Včelné nalezneme pro začátek roku 1991 počet 1356 obyvatel a pro kanec roku 1991 počet 1348 bydlících občanů. Ve statistickém dotazníku byly také kolonky pra zjištění vybavení domácností. Těmito údaji se zjišťuje životní úroveň obyvatelstva. Sčítací komisaři se setkali u menšího počtu obyvatel s neochotou lidí tyto údaje vyplňovat, i když každému bylo vysvětleno, že nikde soukromé informace nebudou zveřejněny. Obava některých občanů ze zneužití informací se ukázala i v přiznání náboženského vyznání, kde 11 % domácností údaj neuvedlo.

Prohlédneme-li si pozorněji jednotlivé statistické údaje z celostátního sčítání 1991, zjišťujeme nejen v některých případech překvapující čísla, ale můžeme též srovnávat s minulostí a sledovat vývojové trendy. Tak např. vzhledem k velikosti obce je ve Včelné velký počet neobydlených domů a tím i bytů. O něco více než 10 procent bytového fondu je trvale neobydleno. Také průměrné stáří domů ukazuje, že převažující část obyvatel bydlí v novostavbách či rekonstruovaných domech. Rovněž údaje o vybavení domů a bytů tekoucí vodou a způsobem vytápění i bytovou plochou na jednoho obyvatele svědčí o lepším průměru bydlení než např. v panelových domech. Statistika nezachycuje plochy zahrad, na nichž stojí domky v naší obci. Jsou podstatně větší než kdekoliv v západních zemích Evropy. V této souvislosti jen okrajovou poznámku. V době socialistického státu byla práce na velké zahradě pro mnohé plnou náplní jejich volného času. Nyní, v prostředí tržního hospodářství, může se stát zahrada pro podnikatele přítěží. Prozatím doznívá způsob života staré generace v zaběhnutých kolejích, jak se lidově říká. Jestliže přejdeme na způsob života vícegeneračních domů, potom mohou být velké zahrady předností. Uvažovat o pracovní struktuře obyvatelstva v této transformující se fázi nemá smyslu, protože nová ekonomická situace přináší rychlé změny. Prozatím nejsou žádné podklady k údajům zachycujícím náboženské vyznání občanů, pouze z pozorování můžeme usuzovat, že ač je poměr věřících k nevěřícím zhruba 1 : 1, pravidelná návštěvnost katolických kostelů při bohoslužbách tomuto poměru zdaleka neodpovídá. Též z mladé generace není účast na bohoslužbách velká. Hlubší sociologický průzkum o všech výše uvedených otázkách teprve postupně čeká na své odhalování.