Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1993 - Růst obyvatelstva Včelné v historickém vývoji

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1993

Růst obyvatelstva Včelné v historickém vývoji

Občas se v dřívějších záznamech našich kronik objevily údaje o počtu obyvatel v různých dobách, ale nebyl podán dosud žádný souhrnný přehled. Uvidíme v dalším, hlavně v grafové formě, jak zajímavý je takový souhrn. Číselné údaje jsou čerpány z publikací Retrospektivní lexikon obcí ČSSR vyd. r. 1978, Statistický lexikon obcí v Zemi české, vyd. 1934, Chytilův místopis Praha 1929. V tabulce bude současně zachycen i počet domů v obci od jejího založení.

 ROK  OBYVATEL DOMŮ
   1785   ?   5
   1841  319   44
   1848  366   46
   1869  393   47
   1880  468   55
   1890  511   60
   1900  551   59
   1910  614   66
   1921  617   74
   1930  886  177 ..... velký nárůst za l. republiky
               v počtu obyvatel i domů
   1940   ?   ? ..... 2. sv. válka, sčítáni nebylo
   1947  868  neuvedeno .. značný pohyb po válce
   1950  866  229
   1961  1062  258
   1970  988  275
   1980  1166  385
   1991  1326  447 ..... celostátní sčítání 91

Tato čísla uvádíme i v podobě grafu, z něhož názorně uvidíme souvislosti s úseky historie.

Co nám vypovídá graf RŮST OBYVATELSTVA OD ZALOŽENÍ OBCE: Daleko názorněji charakterizuje vývoj populace obce v závislosti na důležitých historických dějích, než je patrno z pouhé tabulky čísel o počtu obyvatel. Při posuzování tvaru křivky zmíněného grafu si musíme uvědomit, že je výslednicí poměru narozených ku zemřelým a dále poměru přistěhovaných občanů ku odstěhovaným. Zmíněné poměry, které svými díly křivku ovlivňují, závisí na řadě měnících se podmínek, kterými jsou: zdravotní stav lidí, hospodářský vývoj, politické změny a období válek či míru.

Celé období minulého století, kdy naše země patřily do mnohonárodnostního mocnářství rakouského, zjišťujeme plynulý růst, který můžeme vysvětlit postupující hospodářskou prosperitou hlavně vlivem technického pokroku. Růst byl přerušen světovou válkou jak první tak druhou. Pozoruhodný je strmý vzestup za první republiky Československé. Obec Včelnou tvořilo v největším zastoupení velmi chudé obyvatelstvo, byla nezaměstnanost 30. let a přesto populace roste. Zřejmě vitalita mužů v krizi nebyla. Po skončení 2. světové války byl úbytek, ale 50. léta budování socialismu znamenají opět růst. 60. léta představují pokles jako důsledek politické a hospodářské krize, která vrcholí rokem 1968. Poté, v období tzv. normalizace neboli reálného socialismu růst obyvatel stoupá. Po skončení totalitního komunistického režimu nastává v nových společenských vztazích zřetelné zpomalení růstu populace. Příčin je více, jsou jak biologického rázu, tak asi častěji důsledkem změn společenského vědomí lidí, zvláště mladé generace. V dalších kronikářských zápisech se budeme podrobněji vracet k historickým etapám vývoje obce Včelná:


Etapa