Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1994 - Výsledky hospodaření v roce 1994

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1994

Výsledky hospodaření v roce 1994

   Příjmy:                 Kč
   Daně z příjmů výdělečných osob   4,880.000
   Různé obecní poplatky        1,627.340
   Státní dotace             266.000
   Volební příspěvek           12.000
   Dotace okresní           3,300.000
   Příspěvek od Českých drah       680.000
   celkem               11,265.340

   Výdaje:
   Vypouštění vod + stavba kanálu   2,451.000
   Komunální odpad            212.000
   Opravy místních komunikací      134.000
   Provoz Mateřské školy         340.000
   Školní stravování           136.000
   Kulturní dům              44.000
   Opravy pomníků světových válek     25.000
   Činnost v kultuře            3.000
   Správa obecního úřadu         449.000
   Členové zastupitelstva        164.000
   Sociální věci             24.000
   Elektrická energie Obecního úřadu   51.000
   Veřejné osvětlení           234.000
   Služby                 5.000
   celkem               4,272.000
   přebytek činí            6,993.340

Porovnáme-li finanční položky letošního roku s rokem 93, vidíme, že toky prostředků značně vzrůstají. Přebytek rozpočtu zahrnuje dotace, které v úhrnu představují sumu 4,758.340,- Kč a budou proinvestovány v akci kanalizace, o čemž budeme hovořit v následující kapitole.