Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1994 - Komunální volby

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1994

Komunální volby

Do místních komunálních voleb vstupují 3 politické subjekty: 1/ Komunistická strana Čech a Moravy, 2/ Občanská demokratická strana, 3/ Sdružení nezávislých kandidátů.

V období volební kampaně pořádá ODS dne 11. října 94 veřejnou schůzi v Kulturním domě, na níž se představují kandidáti navržení do obecního zastupitelstva. Z veřejnosti je přítomno asi 40 občanů, pozván je i starosta obce. Schůzi uváděl Zdeněk Mikšovský, který je zakladatelem ODS v obci. Jako host byl přítomen náměstek ministra obrany ČR dr. Pospíšil. Prostředí bylo vzorné upraveno a schůze měla věcný ráz, s jasně předneseným programem. ODS hodlá zřejmě oslovit nové občany Včelné, nikoliv starousedlíky. Až na jednu výjimku, nebyl nikdo ze starousedlíků na schůzi ODS přítomen.

Zcela jiný postup volilo seskupení sdružené pod označením Sdružení nezávislých kandidátů. Jejich předvolební schůze se konala v hostinci U Petrů dne 14. listopadu 94. Sdružení je vedeno dosavadním starostou obce, panem Rožboudem a jeho hlas byl směrován k oslavení občanů majících ve Včelné "domovské" právo. Zprvu měla veřejná předvolební schůze v programu představení svých kandidátů. Poté byl ze strany hostů, kteří většinou seděli před půllitrem piva, které se čepovalo během schůze zdarma, vznesen požadavek, nechť se kandidáti vysloví ke své dřívější politické příslušnosti. Žádná senzace se ale nekonala, protože stejně místní občané o každém věděli, kdo byl členem bývalé KSČ a kdo nikoliv. V hostinci při konzumaci piva nelze udržet klid, takže promluvám kandidátů nebylo vždy rozumět. Byla to schůze vpravdě "lidová" a její ukončení se rozplynulo v dobré náladě hostů. Jakou náladu měli někteří kandidáti, vystavení politickému pranýři, lze odpovědět pokrčením ramen.

Komunistická strana Čech a Moravy - místní organizace, žádnou veřejnou schůzi nekonala a pouze pro své potencionální voliče rozdala své volební programy a další agitační tiskoviny.

Volby se konaly obvyklým způsobem dne 18. a 19.11.1994. Proběhly bez závad s těmito výsledky:

   Počet zapsaných voličů         995
   Počet zúčastněných voličů = 743 t.j. 74,7 %
   Celkový počet platných hlasů     6.207
   Z toho
   Sdružení nezávislých kandidátů    3.316 hlasů
   Občanská demokratická strana     1.887  "
   Komunisté               1.004  "

   Zvolení členové obecního zastupitelstva:
   Pavel Rožboud              510 hlasů
   Pavlína Kolbabová            300  "
   Dr. Frant. Vavroch           414  "
   Ing. Miloš Kalina            250  "
   Jana Petrová              351  "
   Dr. Zd. Fuka              247  "
   Zdeněk Petr               366  "
   Josef Hanetšlégr            145  "
   Karel Šandera              337  "
   Náhradníci získali celkem       3.247 hlasů

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva konaného dne 28.11.1994 byl do funkce starosty obce Včelná zvolen veřejným hlasováním Pavel Rožboud a do funkce zástupce starosty Karel Šandera.

Další členové zastupitelstva byli pověřeni sestavením komisí: Karel Šandera - komise výstavby, Dr. Fuka - komise životního prostředí, Ing. Kalina - komise finanční, dr. Vavroch - komise kontrolní, J. Petrová - komise sociální, P. Kolbabová - komise školská a kulturní, J. Hanetšlégr komise veřejného pořádku.

V archivovaných materiálech Pamětní knihy jsou uloženy výsledkové listiny komunálních voleb 1994, volební programy politických stran a hodnocení výsledků voleb. Není bez zajímavosti přečíst si po uplynutí určité doby volební záměry politických subjektů.